Stavebný robotník, tunelár, razič

Asistent hlavného mechanika

Ochrana osobných údajov (122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov)

122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov

„Spoločnosť TuCon, a.s., K cintorínu 63, Žilina, IČO: 802030 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bude spracúvať poskytnuté osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje prizvaných uchádzačov v zmysle zákona o archívoch a registratúrach uchovávané maximálne 6 mesiacov. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Osobné údaje neprizvaných uchádzačov do výberového konania a osobné údaje uchádzačov, ktorí odoslali žiadosť o prijatie do zamestnania a prevádzkovateľ nemá žiadne voľné pracovné miesta budú bezodkladne zlikvidované.
Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje uchádzača sa nikomu neposkytujú, nesprístupňujú, nezverejňujú a neuskutočňuje sa prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny.“