Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci

Investor Seoyon E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. Vyšší dodávateľ Hochtief CZ, a.s., organizačná zložka Slovensko Obdobie výstavby apríl 2018 – jún 2018 Popis objektov: Príprava územia – zemné práce Realizované práce: premiestnenie ornice výkop odvodňovacieho rigola výmena neúnosného podložia vápenná stabilizácia vrstiev zeminy – zemné práce

Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ Združenie Valaská S-T-H Obdobie výstavby september 2017 – august 2020 Technológia výstavby: Dobuduje sa kanalizačná sieť (19 km) v oboch obciach, intenzifikuje sa jestvujúca ČOV Valaská a vybuduje sa ČOV pre obec Hronec. Realizované práce: Kanalizácia (DN200-300) a výtlačné potrubia,  preložky vodovodov (D32 – D160), výstavba prečerpávacích staníc (9ks), NN prípojky k PČS (9ks) Hronec ČOV…

Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcií Podolie a Očkov

Investor Obec Podolie, M. R. Štefánika 566, Podolie Hlavný dodávateľ M – SILNICE SK s.r.o. Vyšší dodávateľ BRA-VUR, a.s. Obdobie výstavby október 2017 – júl 2018 Popis objektov: SO 01 Gravitačná kanalizácia SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubie SO 03 Elektrické prípojky NN k ČS SO 04 Kanalizačné prípojky PS 01 Technologická časť čerpacích…

Svätý Peter – celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

Investor Obec Svätý Peter Obdobie výstavby január 2017 – december 2017 Technológia výstavby: Na území, na ktorom je možné gravitačné odvedenie splaškových vôd, je zrealizovaná stoková sieť z potrubia DN/ID 300 PVC-U SN8 celkovej dĺžky 13 102 m, ktorá ich odvádza z kanalizačných odbočiek (867 ks) do spoločných čerpacích staníc (11 ks). Z nich sú…

Kanalizácia a ČOV pre Čierny Balog

Investor Obec Čierny Balog Vyšší dodávateľ BRAVUR, a.s. Obdobie výstavby júl 2016 – máj 2018 Technológia výstavby: Výkopová a bezvýkopová technológia. Realizované práce: Výstavba gravitačnej kanalizácie DN 300 mm, dĺžky 11900 m Gravitačné prípojky DN 150 mm v dĺžke 2300 m Tlakové prípojky 198 m Domové čerpacie stanice 32 ks Čerpacie stanice ČS1 ČS2, ČS3, ČS4…