Etický kódex spoločnosti TuCon, a.s.

  • Spoločnosť sa snaží vytvoriť a udržovať dlhodobý, etický a úspešný model podnikania, rešpektujúci ochranu životného prostredia ako i bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov;
  • Naša spoločnosť neakceptuje žiadnu formu diskriminácie a plne rešpektuje všetky základné ľudské práva a slobody;
  • Zamestnanci našej spoločnosti dodržujú všetky právne predpisy, pričom vedenie spoločnosti dbá o ich pravidelné preškoľovanie a priebežné vzdelávanie;
  • Pri podnikaní rešpektujeme a podporujeme pravidlá férovej súťaže s konkurenciou a nekonáme v rozpore s príslušnými predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž;
  • Nepodporujeme a odsudzujeme akúkoľvek formu prijímania či poskytovania neoprávnených výhod a úplatkov vo všetkých podobách;
  • Každý zamestnanec, ktorý sa pri svojej činnosti oboznámi s akoukoľvek obchodnou dôvernou informáciou, je povinný prijať všetky potrebné opatrenia na jej ochranu;
  • Všetci naši zamestnanci rešpektujú dodržiavanie pravidiel konfliktu záujmov;
  • Pri reprezentovaní spoločnosti dbajú naši zamestnanci o zachovávanie a šírenie jej dobrého mena.
  • Vedenie spoločnosti zabezpečuje plynulé a pravidelné informovanie akcionárov o stave a vývoji majetku spoločnosti a jej finančnej výkonnosti, dbajúc pri tom na úplný, prehľadný a korektný obsah všetkých účtovných dokladov;
  • Naša spoločnosť sa snaží o zdravé a otvorené vzťahy so všetkými obchodnými partnermi i dodávateľmi.