Zameranie spoločnosti

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s, sa špecializuje na sortiment prác podzemného a inžinierskeho staviteľstva.

V tomto sortimente prác realizujeme:

 • výstavbu podzemných diel, razenie, rekonštrukciu a betonáže (tunely, podzemné objekty, prieskumné a únikové štôlne, podchody a podzemné sklady, garáže a zásobníky)
 • výstavbu a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb (výkopová a bezvýkopová technológia)
 • uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu
 • realizácie protipovodňových ochranných opatrení

Vznik spoločnosti

Žilinská stavebná spoločnosť TuCon, a.s., vznikla v roku 2009 a plynule pokračuje v podnikateľských aktivitách výrobných divízií podzemných stavieb a inžinierskych stavieb spoločnosti TUBAU, a.s., ktoré odkúpila na základe Zmluvy o predaji časti podniku, ktorú uzavrela spoločnosť TuCon, ako kupujúci so spoločnosťou TUBAU, a.s., ako predávajúcim.

Na základe uvedenej zmluvy spoločnosť TuCon, a.s., odkúpila nasledujúce kompletné časti podniku TUBAU, a.s.:

 • Divíziu podzemných stavieb,
 • Divíziu inžinierskych stavieb,
 • Správu podniku pre obidve divízie,
 • Dcérske spoločnosti a organizačné zložky,

čím sa stala nástupníckou spoločnosťou v uvedenom sortimente stavebných prác. Na spoločnosťTuCon, a.s., prešli popri potrebnom technickom a strojnom vybavení a kompletnom personále uvedených divízií aj všetky rozostavané projekty, ako aj referencie za už skončené diela.

Dôkazom kontinuity a garanciou pokračovania v  sortimente stavieb podzemného staviteľstva a inžinierskych stavieb v spoločnosti TuCon, a.s. je aj rovnaké zloženie vo vedení spoločnosti TuCon, a.s.

Profil spoločnosti

V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúkame:

Výstavbu podzemných diel, rekonštrukcie, razenie a betonáže

 • diaľničné a cestné tunely
 • železničné tunely
 • podzemné objekty pre metro
 • hydroenergetické tunely
 • podzemné objekty pre vodohospodárske stavby
 • prieskumné a únikové štôlne
 • podchody

Veľkopriestorové podzemné diela

 • podzemné sklady
 • garáže
 • zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Výstavba a rekonštrukcie:

 • vodohospodárskych stavieb – vodovody a kanalizácie
 • ČOV, čerpacích staníc a vodných zdrojov
 • verejných priestranstiev a námestí

Uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu

Realizácia protipovodňových ochranných opatrení

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Ing. Miroslav Žák
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viera Palanová
Podpredsedníčka predstavenstva a ekonomická riaditeľka

Ing. Ľubomír Gaňa
Člen predstavenstva a riaditeľ Divízie 60

Ing. Igor Schnierer
Člen predstavenstva a riaditeľ Divízie 30

Vízia spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti TuCon, a.s, je komplexný rozvoj vo všetkých podnikateľských aktivitách v ktorých pôsobí, tak aby sa stala uznávanou stavebnou spoločnosťou. V sortimente podzemného staviteľstva zostať lídrom na slovenskom trhu a v sortimente vodohospodárskych stavieb sa zaradiť medzi úspešné spoločnosti v tejto oblasti.

Spoločnosť TuCon, a.s., má záujem sa na Slovensku aktívne podielať na realizácii pripravovaných tunelov na výstavbe trasy diaľnice D1 a D3 a železničných koridorov a tiež aj na výstavbe projektov v rámci rozvoja vodovodnej siete a zlepšenia čistenia odpadových vôd.

Spoločnosť je otvorená na spoluprácu s lídrami stavebného trhu v oblasti výstavby diaľničných, cestných a železničných projektov a je pripravená naďalej úspešne pôsobiť v oblasti stavebného podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v oblasti podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb.

Výpis z obchodného registra SR

http://www.orsr.sk/

ORSR