Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“ alebo „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

PrevádzkovateľTuCon, a. s., so sídlom na adreseK cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, IČO: 44 802 030, zapísaný v OR: OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10695/L,týmto informuje dotknuté osoby o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

Tieto informácie sú Vám určené, ak ste:

 • návštevníkom našich webových stránok,
 • naším zákazníkom, ale aj v prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo u neho pôsobíte na základe vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie alebo ako živnostník a ten Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky stavebných prác v rámci zmluvných vzťahov,
 • uchádzačom o zamestnanie.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme o Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne alebo poštou na adrese nášho sídla, telefonicky na tel. čísle +421 41 5046 204 alebo e-mailom: ochranaudajov@tucon.sk.

Získavanie osobných údajov 

Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše dodávky a práce alebo v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky e-mailom a prostredníctvom nášho kontaktného formulára na webovej stránke spoločnosti, a to na základe Vašej žiadosti.

V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa.

Kategórie získavaných a spracúvaných osobných údajov

Budeme získavať a spracúvať iba Vaše bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom v rámci našich aktivít v súvislosti so zabezpečovaním a poskytovaním našich služieb. Osobné údaje osobitnej kategórie, ktoré by odhaľovali Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a iné citlivé osobné údaje o Vás spracúvať nebudeme.Spracúvame Vaše osobné údaje predovšetkým v nasledujúcom rozsahu:

Identifikačné údaje: meno, priezvisko, zamestnávateľ (názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ), pracovná funkcia (funkčné zaradenie), odborný útvar, podpis.

Kontaktné údaje: adresa pre doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Údaje o dodávkach: história objednávok,zakúpené produkty a práce, ceny zakúpených produktov a prác, údaje v súvislosti s podmienkami realizácie prác.

Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách.

Údaje uchádzača o zamestnanie: titul, meno, priezvisko,dátum narodenia, bydlisko,štátna príslušnosť, kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mail),údaje o dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii, odbornej praxi, posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,pracovný posudok z predchádzajúceho zamestnania,podpis a iné údaje poskytnuté v žiadosti o zamestnanie a v životopise.

On-line identifikátory:IP adresa, cookies.

Dáta korešpondencie: komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou.

Príjemcovia osobných údajov 

Všetky Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

Príjemcami osobných údajov môžu byť:

 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.),
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia služieb podpory IT infraštruktúry, služieb administrácie programového vybavenia, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, naše dcérske spoločnosti a organizačné zložky, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely:

 • uzavretie a plnenie zmluvy; Na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania a zasielania cenových ponúk, prípravy a uzatvárania zmlúv, evidenciu zmlúv vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia zmlúv a povinností zmluvných strán najmä v rámci obchodných zmlúv a rámcových zmlúv, ako aj ďalších povinností súvisiacich so správou zmlúv, preberaním a odovzdávaním predmetu zmluvy, riešenia poistných udalostí, vybavovaním reklamácií a sťažností, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou prác, tovarov a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účelje čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, t.j. plnenie zmluvy asplnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah.
 • priama komunikácia; na účely priamej komunikácie s vami s cieľom odpovedať na Vaše otázky a vyhovieť Vašim požiadavkám zaslaných e-mailom alebo prostredníctvom nášho webového formulára, Vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o Vaše kontaktné údaje. Ak nám odošlete objednávky služieb, iné požiadavky, možno Vás budeme musieť kontaktovať, aby sme získali ďalšie informácie nevyhnutné na spracovanie alebo splnenie objednávky či požiadavky. Na tento účel, ako aj na účel požadovaného dodania tovarov a poskytovania služieb, je spracovanie osobných údajov nevyhnutné. Právnym základom v tomto prípadeje čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme vyhovieť Vašim požiadavkám.
 • marketing; V prípade Vášho súhlasu Vám budeme zasielať obchodné informácie o ponuke našich činností, e-mailom, SMS správou, prípadne inou formou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v takom rozsahu a frekvencii, aby neboli pre Vás obťažujúce. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spracúvanie na účely marketingu možno považovať za spracúvanie na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade, že ste naším zákazníkom. Právnym základom v tomto prípadeje čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Za náš oprávnený záujem považujeme informovať Vás o novinkách a ponukách v oblasti našich dodávok a zároveň získavať spätnú väzbu o Vašej spokojnosti s našimi už realizovanými dodávkami za účelom zlepšovania našej kvality. V tomto prípade Vám môžeme zaslať informácie o ponuke alebo dotazník prieskumu Vašej spokojnosti aj bez vyžiadaného súhlasu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu alebo kedykoľvek zastaviť odosielanie našich marketingových správ prostredníctvom odkazu priamo v týchto správach.
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku prác, tovarov a služieb, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie  našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä  zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod..
 • evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účelje ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • výberové konanie; osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste či dokladoch o dosiahnutom vzdelaní, ktoré sú nám zasielané na Vašu žiadosť na zavedenie predzmluvných vzťahov na konkrétnu obsadzovanú pracovnú pozíciu, budú použité k spracovaniu personálnych podkladov za účelom vykonania výberového konania. Právnym podkladom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Za náš oprávnený záujem považujemezavedenie predzmluvných vzťahovna konkrétnu obsadzovanú pracovnú pozíciu a takéto spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (pracovného pomeru).
 • databáza uchádzačov o zamestnanie; v prípade Vášho súhlasu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v životopise, motivačnom liste či dokladoch o dosiahnutom vzdelaní evidovať v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 2 rokov. V tom čase budú Vaše osobné údaje využívané len pre prípad budúceho výberového konania. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom konkrétny spôsob odvolania súhlasu (v závislosti od spôsobu jeho udelenia) Vám oznámime v žiadosti o Váš súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky;zaznamenávame a ukladáme Vašu IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky Vašim potrebám. Právnym základom v tomto prípadeje čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo odvolania súhlasu, v prípade ak sa jedná o spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu.

V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania.

Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované.

V prípade, že kedykoľvek namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

V prípade, že ste uchádzačom o zamestnanie a poskytli ste nám svoje osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta, po ukončení výberového konania budú Vaše osobné údaje uchovávané maximálne 6 mesiacov a následne budú zlikvidované. V prípade, že máte záujem o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie, Vaše údaje budú s Vaším súhlasom evidované v spoločnosti po dobu 2 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu.

Všetky informácie na identifikáciu a stíhanie zneužitia v súvislosti so zabezpečením fungovania našich webových stránok, najmä Vašu IP adresu, uchováme maximálne 7 dní.

Trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Pokiaľ TuCon, a. s. realizuje stavebné práce v zahraničí, predpokladá sa prenos osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu len našim dcérskym spoločnostiam a organizačným zložkám a tiež príjemcom osobných údajov uvedeným vyššie (v časti „Príjemcovia osobných údajov“) pôsobiacich  v rámci krajín Európskej únie (napr. Česká republika, Nemecko), ďalej krajín, ktoré sú členmi Európskeho združenia pre voľný obchod (Nórsko, Island) a Švajčiarska.

Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii a takýto prenos osobných údajov ani nezamýšľame. Do tretích krajín uskutoční prenos osobných údajov iba ak Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknutá osoba má k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán – vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Používame nasledujúce typy súborov cookie:

Základné / nevyhnutné cookie súbory

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

Súbory cookie výkonu / štatistiky

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť – vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok – výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

Anonymizované sledovanie webových stránok

S cieľom lepšie zosúladiť tieto webové stránky s potrebami našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci komunikujú s webom. Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov. Na tento účel opäť používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom(čl. 15 nariadenia); Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 2. právo na opravu osobných údajov(čl. 16 nariadenia); Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 3. právo na vymazanie osobných údajov(právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia); A to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva, ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov(čl. 18 nariadenia); V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov v prebiehajúcom súdnom konaní.
 5. právo na prenosnosť osobných údajov(čl. 20 nariadenia); To znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov(čl. 21 nariadenia); Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.
 7. právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaníosobných údajov, vrátane profilovania; Toto právo máte, ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia). Ako sme Však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu(čl. 77 nariadenia); Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môžete podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.) na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje úradu:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla našej spoločnosti alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu ochranaudajov@tucon.sk. O spôsobe preskúmania Vašej žiadosti a spôsobe jej vybavenia budete informovaný v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.

V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb,budeme o tom bezodkladne informovať všetky dotknuté osoby. Zároveň budeme tieto osoby informovať o krokoch a opatreniach, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie v zmysle článku 33 ods. 3 písm. b), c) a d) GDPR.