Ochrana osobných údajov

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

1. Prevádzkovateľom je TuCon, a.s., so sídlom: K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika, IČO: 44 802 030, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10695/L (ďalej len „TUCON“).

2. Zodpovednou osobou TUCON pre oblasť ochrany osobných údajov je právnik spoločnosti, adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou sídla TUCON, elektronická adresa je: ochranaudajov@tucon.sk

3. Účelom a právnym základom spracúvania osobných údajov je vykonávanie podnikateľskej činnosti TUCON v oblasti stavebníctva podľa príslušných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky či v zahraničí (pokiaľ TUCON realizuje stavebné práce v zahraničí).

Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý sú nám poskytnuté.

4. Dotknutými osobami sú najmä: súčasní či bývalí zamestnanci TUCON a ich rodinní príslušníci, uchádzači o zamestnanie, fyzické osoby poskytujúce služby pre TUCON či inak podnikajúce s TUCON a pod.

5. Zoznam spracúvaných osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je predovšetkým: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti. V prípade, ak sa spracúvajú ďalšie osobné údaje napríklad údaje týkajúce sa zdravia, tieto sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie spôsobilosti vykonávať prácu dohodnutú v pracovnej zmluve s TUCON.

6. Príjemcovia osobných údajov (Kto má prístup k akým uchovávaným dátam)

Osobné údaje môžu byť poskytnuté najmä:

  • spoločnosti zabezpečujúcej pre TUCON služby v oblasti informačných technológií (napr. poskytovanie služieb podpory IT infraštruktúry) – spoločnosti S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava 821 05,
  • spoločnosti HOUR, spol. s r.o. M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, ktorá poskytuje TUCON služby administrácie programového vybavenia HUMAN,
  • spoločnosti Plus4U Net, a.s. V Kapslovně 2767/2 130 00 Praha 3, Česká republika ktorá poskytuje TUCON služby administrácie programového vybavenia „Prevádzka Business territory“,
  • externému audítorovi TUCON – audítorská spoločnosť ADEZ, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov, IČO: 31 679 269;
  • spoločnosti, ktorá zabezpečuje spracovanie miezd a účtovníctva TUCON v Nemecku – spoločnosti R&B Revisions- & Beratungs GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heilig-Kreuz-Straße 24 | 86152 Augsburg;
  • spoločnosti, ktorá zabezpečuje spracovanie miezd a účtovníctva TUCON v Nórsku – spoločnosti NORIAN, Rosenkrantzgate 16, Oslo, Norway,
  • spoločnosti, ktorá zabezpečuje spracovanie miezd a účtovníctva TUCON na Islande – spoločnosti Deloitte ehf., Smáratorgi 3, Kópavogur, 201, Iceland.

V priebehu trvania príslušnej pracovnej či obchodnej zmluvy môže dôjsť k zmene spoločností uvedených vyššie, pričom aktuálny zoznam týchto spoločností a oznámenie o zmenách sú uvedené na webovom sídle www.tucon.sk, časť „Ochrana osobných údajov“.

7. Doba uchovávania osobných údajov:

TUCON bude uchovávať poskytnuté osobné údaje počas trvania pracovného pomeru (príp. počas trvania obchodnej spolupráce) s dotknutou osobou a po zániku počas doby ich povinnej archivácie podľa príslušných predpisov určujúcich povinnú dobu archivácie príslušných dokladov, najmenej však 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

8. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči TUCON:

8.1 Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
8.2. Právo na to, aby TUCON opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
8.3. Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
8.4. Právo na to, aby TUCON obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
– dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
– spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
– TUCON nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
8.5. Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla TUCON, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
8.6. Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov u TUCON.
8.7. Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany TUCON, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
8.8. Právo u TUCON namietať a nepodrobiť sa jeho rozhodnutiu, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať TUCON o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom TUCON je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci TUCON. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia TUCON informuje dotknuté osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
8.9. Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním o osobných údajov.
8.10. Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo
a) písomne na adrese sídla TUCON alebo na elektronickej adrese ochranaudajov@tucon.sk
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je TUCON povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), pričom je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať TUCON bez zbytočného odkladu.

10. Osobné údaje nebudú zverejnené.

11. Prenos osobných údajov:

TUCON predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom osobných údajov do krajín Európskej únie (napr. Česká republika, Nemecko), krajín, ktoré sú členmi Európskeho združenia pre voľný obchod (Nórsko, Island) a Švajčiarska (osobám uvedeným v bode 6 týchto informácií). Do tretích krajín uskutoční TUCON prenos osobných údajov iba ak Európska komisia rozhodla, že tieto krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany alebo ak neexistuje také rozhodnutie, tak iba vtedy, ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytol primerané záruky a dotknutá osoba má k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

12. Oznámenie o úniku osobných údajov:

V prípade, že zistíme, že došlo k úniku osobných údajov pod našou správou, budeme o tom informovať osoby, ktorých sa daný únik týka, a to ihneď, ako to bude možné. Neskôr budeme informovať o krokoch, ktoré sme učinili pre nápravu danej situácie.