Politika kvality

Vedenie spoločnosti TuCon, a. s. sa svojou politikou kvality zaväzuje plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán kvalitnou a včas prevedenou prácou s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti na domácich a zahraničných trhoch.

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje zavedený systém manažérstva kvality udržiavať a trvalo zlepšovať pri dodržiavaní platných legislatívnych predpisov a technických noriem, čo vedie k zvyšovaniu kvality našich produktov.

Politika kvality TuCon, a. s. je postavená na týchto zásadách:

 • zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj v rámci celého spektra podnikateľských aktivít spoločnosti,
 • vo vzťahu k zákazníkom preferovať solídnosť a korektnosť a spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov,
 • zabezpečiť kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a neustále zvyšovať ich kvalitu s cieľom prekračovať očakávania zákazníkov,
 • vytvárať vzájomne výhodné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere a zdvorilosti tak, aby viedli k dlhodobej obchodnej spolupráci,
 • vzdelávacími aktivitami zvyšovať odbornú úroveň a profesionálny rast zamestnancov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality procesov a produktov,
 • zabezpečovať kvalitu a neustále ju zlepšovať je základnou povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti TuCon, a.s., ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce.

Environmentálna politika

Základnou filozofiou spoločnosti TuCon, a. s. v oblasti životného prostredia je minimalizovanie vplyvov pracovnej činnosti na životné prostredie.

Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie spoločnosti ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

Politika environmentu TuCon, a.s. je postavená na týchto zásadách: 

 • spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv, záujmovými skupinami v miestach pôsobenia spoločnosti s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej politiky,
 • zabezpečiť ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia ako aj zabezpečiť dostupnosť informácií a všetkých zdrojov potrebných na dosiahnutie zámerov a cieľov v oblasti životného prostredia,
 • realizovať hospodárne opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických procesov,
 • vykonávať preventívne opatrenia na obmedzenie vzniku havarijných situácií a v prípade ich vzniku, postupovať podľa havarijných plánov spoločnosti,
 • zabezpečiť neustále zlepšovanie systému manažérstva environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie a spĺňať právne a iné požiadavky súvisiace s environmentálnymi aspektmi,
 • predchádzať znečisteniu životného prostredia minimalizovaním negatívnych dopadov činnosti spoločnosti,
 • zabezpečiť vzdelávanie všetkých zamestnancov v otázkach ochrany životného prostredia a vplyvov ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia,
 • oboznamovať zamestnancov subdodávateľských firiem s environmentálnymi princípmi a postupmi a požadovať ich dodržiavanie.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika BOZP v spoločnosti TuCon, a. s. deklaruje postoj spoločnosti k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci najmä vytváraním optimálnych podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu. BOZP je v systéme riadenia spoločnosti rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia.

Uplatňovanie zásad politiky BOZP je spoločnou zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti.

Politika BOZP spoločnosti TuCon, a.s. je postavená na týchto zásadách:

 • zabezpečiť neustále zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zlepšovať pracovné prostredie a spĺňať právne a iné požiadavky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci,
 • poskytovať zamestnancom bezpečné pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia,
 • vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie a v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať,
 • na základe zistených nebezpečenstiev a ohrození, rizík, vytvárať pracovné podmienky s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku,
 • zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP, aby viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia a výchovne pôsobiť k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci,
 • komunikovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zamestnancami a ich zástupcami.

Politika informačnej bezpečnosti

Vedenie spoločnosti TuCon, a. s. sa svojou politikou informačnej bezpečnosti zaväzuje implementovať, prevádzkovať, monitorovať, preskúmavať, udržiavať a neustále zlepšovaťsystém riadenia informačnej bezpečnosti, plniť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2013 a súvisiacej legislatívy vzťahujúcej sa na spoločnosť v tejto oblasti.

Politika informačnej bezpečnosti TuCon, a. s. je postavená na týchto zásadách:

 • informácie sú aktívom nevyhnutným pre našu činnosť. Z toho dôvodu budeme realizovať opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany týchto informácií bez ohľadu na to, akú majú informácie formu alebo v rámci akých prostriedkov sa spoločne používajú alebo ukladajú,
 • informačná bezpečnosť sa v našej spoločnosti dosahuje implementáciou opatrení a mechanizmov, ktorými sú hlavne politiky, procesy, postupy, organizačné štruktúry, softvérové funkcie a hardvérové komponenty,
 • činnosti na zabezpečenie primeranej informačnej bezpečnosti sú v našej spoločnosti zavedené, implementované, monitorované, preskúmavané a neustále zlepšované tam, kde je to potrebné a tak, aby bolo zabezpečené splnenie špecifických bezpečnostných a podnikateľských zámerov ako aj dodržiavanie legislatívnych požiadaviek,
 • našim zámerom je zvýšenie úrovne ochrany údajov, majetku a technológií potrebných pre plnenie záujmov zainteresovaných strán, s ktorými prichádzame do kontaktu a plnenie vlastných požiadaviek,
 • základné bezpečnostné zásady a princípy sú dodržiavané komplexne v rámci celého rozsahu systému riadenia informačnej bezpečnosti.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti TuCon, a. s. ako aj pre externých spolupracovníkov. Všetci manažéri a zamestnanci sú povinní konať v súlade s touto politikou a plniť povinnosti plynúce z tejto politiky:

 • dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek je povinné,
 • vrcholový manažment je zodpovedný za riadenie a nastavenie pozitívnej kultúry,
 • informačná bezpečnosť je úloha každého manažéra a každého zamestnanca,
 • systém riadenia bezpečnosti informácií je živý systém, vnímame vývoj v tejto oblasti,
 • využívame ciele informačnej bezpečnosti na zlepšovanie našich obchodných procesov,
 • vyzývame našich obchodných partnerov aby fungovali na základe rovnakých princípov.