Politika kvality

Vedenie spoločnosti TuCon, a. s. sa svojou politikou kvality zaväzuje plniť požiadavky zákazníka a zainteresovaných strán kvalitnou a včas prevedenou prácou s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť spoločnosti na domácich a zahraničných trhoch.

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje zavedený systém manažérstva kvality udržiavať a trvalo zlepšovať pri dodržiavaní platných legislatívnych predpisov a technických noriem, čo vedie k zvyšovaniu kvality našich produktov.

Politika kvality TuCon, a. s. je postavená na týchto zásadách:

 • zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj v rámci celého spektra podnikateľských aktivít spoločnosti,
 • vo vzťahu k zákazníkom preferovať solídnosť a korektnosť a spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov,
 • zabezpečiť kvalitu stavebných diel, výrobkov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a neustále zvyšovať ich kvalitu s cieľom prekračovať očakávania zákazníkov,
 • vytvárať vzájomne výhodné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere a zdvorilosti tak, aby viedli k dlhodobej obchodnej spolupráci,
 • vzdelávacími aktivitami zvyšovať odbornú úroveň a profesionálny rast zamestnancov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality procesov a produktov,
 • zabezpečovať kvalitu a neustále ju zlepšovať je základnou povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti TuCon, a.s., ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce.

Environmentálna politika

Základnou filozofiou spoločnosti TuCon, a.s. v oblasti životného prostredia je minimalizovanie vplyvov pracovnej činnosti na životné prostredie.

Pre zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie začlenilo vedenie spoločnosti ochranu životného prostredia do integrovaného systému riadenia ako jeho neoddeliteľnú súčasť.

V súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005 sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

 • spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv, záujmovými skupinami v miestach pôsobenia spoločnosti s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej politiky,
 • realizovať preventívne a hospodárske opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov a to predovšetkým zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických procesov,
 • znižovať dopady svojich činností a produktov na životné prostredie neustálym zlepšovaním používaných technológií,
 • udržiavať a zlepšovať systém účelnej vnútornej a vonkajšej komunikácie medzi riadiacimi zamestnancami a pracoviskami spoločnosti pre riešenie otázok týkajúcich sa životného prostredia,
 • zavedený systém sústavného vzdelávania zamestnancov rozšíriť o program zameraný k zvýšeniu úrovne starostlivosti o životné prostredie,
 • presadzovať zásady ochrany životného prostredia a zavedeného systému environmentálneho manažérstva u našich zmluvných partnerov.

Vedenie spoločnosti očakáva od svojich zamestnancov plnú podporu v týchto snahách a zaväzuje ich k plneniu zásady, že ochrana životného prostredia patrí k jednej zo základných úloh každého zamestnanca spoločnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika BOZP v spoločnosti TuCon, a.s. deklaruje postoj spoločnosti k  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci najmä vytváraním optimálnych podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu. BOZP je v  systéme riadenia spoločnosti rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia.

Uplatňovanie zásad politiky BOZP je spoločnou zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti.

V súlade s požiadavkami OHSAS 18001:2007 sa vedenie spoločnosti zaväzuje:

 • trvale sledovať všetky právne a iné požiadavky v oblasti BOZP, implementovať ich do činnosti spoločnosti a pravidelne posudzovať zhodu týchto požiadaviek s ich plnením v spoločnosti,
 • zvyšovať zodpovednosť zamestnancov za vlastné zdravie a bezpečnosť pri práci ako aj zdravie a bezpečnosť osôb, ktorých sa ich konanie bezprostredne dotýka rozvojom odborných znalostí,
 • uplatňovať požiadavky kladené na BOZP už pri obstarávaní investičného majetku, materiálov, prípadne technológií a stroje a technické zariadenia uvádzať do prevádzky, len ak zodpovedajú príslušným predpisom a po vykonaní predpísaných kontrol, skúšok a revízií,
 • vytvárať predpoklady, aby žiadny zamestnanec nevykonával práce, ktoré by nezodpovedali jeho zdravotnej spôsobilosti uplatňovaním systému preventívnej zdravotnej starostlivosti,
 • orgány štátneho odborného dozoru vnímať ako partnerov pri realizácii bezpečnostnej politiky spoločnosti, najmä pri uvádzaní nových technológií a zariadení s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, ochrany zamestnancov a prevencie v oblasti BOZP,
 • zabezpečovať vykonávanie pravidelných kontrol a previerok na všetkých pracoviskách spoločnosti, prehodnocovať podmienky činnosti v spoločnosti, identifikovať a eliminovať potenciálne zdroje možného vzniku nehôd a pracovných úrazov minimálne raz ročne previerkami BOZP.