Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Investor

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Vyšší dodávateľ

Združenie Valaská S-T-H

Obdobie výstavby

september 2017 – august 2020

Technológia výstavby:

Dobuduje sa kanalizačná sieť (19 km) v oboch obciach, intenzifikuje sa jestvujúca ČOV Valaská a vybuduje sa ČOV pre obec Hronec.

Realizované práce:

  • Kanalizácia (DN200-300) a výtlačné potrubia,  preložky vodovodov (D32 – D160), výstavba prečerpávacích staníc (9ks), NN prípojky k PČS (9ks)
  • Hronec ČOV s kapacitou pre 1400 EO
  • Valaská ČOV, Intenzifikácia s kapacitou pre 3900 EO