Kanalizácia a ČOV, Dobšiná

Investor

Mesto Dobšiná

Vyšší dodávateľ

Združenie Dobšiná, T-H-V-P-E, TuCon – vedúci člen združenia

Obdobie výstavby

marec 2015 – jún 2016

Popis objektov a realizovaných prác:
Stavebné objekty:
SO 01 Objekty v areáli ČOV

 • objekt mechanického predčistenia,
 • objekty biologického čistenia,
 • prevádzková budova a kalové hospodárstvo,
 • studňa úžitkovej vody,
 • vnútroareálové potrubné rozvody,
 • vnútroareálové kábelové rozvody,
 • vonkajšie osvetlenie,
 • terénne a sadové úpravy,
 • oplotenie ČOV.

SO 02 Odtok z ČOV a výustný objekt
SO 03 Elektrická prípojka k ČOV
SO 04 Prístupová komunikácia k ČOV a spevnené plochy
SO 05 Stoková sieť
SO 06 Kanalizačné prípojky
SO 07 Demontáž jestvujúcej VN prípojky

Prevádzkové súbory:
PS 01 Technologické zariadenie ČOV Dobšiná

 • strojnotechnologické zariadenie ČOV,
 • elektrotechnické zariadenie ČOV,
 • meranie, regulácia a telemetria ČOV,
 • zabezpečenie areálu ČOV a kamerový systém.