Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Dvory nad Žitavou

Investor

Obec Dvory nad Žitavou

Obdobie výstavby

júl 2019 – august 2020

Technológia výstavby:

Dobudovanie obecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie z korugovaného potrubia PVC-U SN8 DN 300 a DN 400.
Vybudovanie čerpacích staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd z najnižších bodov kanalizácie pomocou tlakového potrubia HDPE SDR17 PN10 d90 (110, 160). Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe s kolmými zapaženými stenami, s výnimkou križovania štátnych ciest I/75, II/511 a III/1492 kde je použitá bezvýkopová technológia s pretláčaním oceľovej chráničky DN 600. Novovybudovaná kanalizácia je zaústená do existujúcej kanalizácie, ktorá je napojená na existujúcu ČOV.
V rámci stavby sa realizuje zmena intenzifikovanej konvenčnej ČOV (aktivácia s dosadzovacou nádržou) z pôvodných cca 2000 EO na 5170 EO na aktiváciu s membránovou technológiou (typ MBR).

Realizované práce:

Intenzifikácia ČOV

1. Prevádzkové súbory

 • Čerpacia stanica pre vyčistenú vodu a Strojovňa pre membránovú filtráciu
 • Mechanické predčistenie – výmena SČČ (Samo čistiace hrablice)
 • Biologické čistenie – výmena dúchadiel
 • MaR Meranie a regulácia. PS-07 – ASRTP

2. Stavebné objekty

 • Čerpacia stanica pre vyčistenú voda a strojovňa pre membránovú filtráciu
 • Odtok vyčistenej a prepadovej vody. merný objekt
 • Predlženie potrubia prívodu odpadovej vody
 • Elektroinštalácia: svetelný. zásuvkový rozvod. Bleskozvod

Dobudovanie kanalizácie

 • Gravitačné potrubie dl. 12 427 m
 • Výtlačné potrubie 1 653 m
 • Gravitačné odbočky 890 ks
 • Čerpacie stanice 8 ks
 • Elektrické prípojky NN k ČS