Oprava kanalizačných šácht na ľavobrežnom zberači v Žiline

Investor

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina

Obdobie výstavby

august 2010 – jún 2012

Popis objektov:
Kanalizačné šachty sa nachádzajú  na komunikácii I/18A (ul. Ľavobrežná) v meste Žilina (komunikácia I. triedy). V dôsledku pôsobenia agresívnych výparov z kanalizácie došlo k degradácii betónových častí kanalizačných šácht a pôsobením intenzívnej dopravy hrozí úplná deštrukcia šácht a tým aj zastavenie premávky. Oprava kanalizačných šácht bude realizovaná v otvorených pažených stavebných jamách za čiastočnej uzávierky cesty I/18A.

Realizované práce:

  • odstránenie asfaltového krytu a podkladných vrstiev vozovky
  • výkop a paženie stavebných jám pre jednotlivé kanalizačné šachty
  • vybúranie existujúcich prefabrikovaných vstupných komínov šácht
  • vybúranie existujúcich monolitických ŽB komôr šácht
  • zhotovenie nových ŽB komôr šácht s vnútornými stenami obloženými sklolaminátovými doskami
  • zhotovenie nových vstupných komínov šácht zo sklolaminátu a kompozitnými poklopmi
  • znovuzriadenie podkladných vrstiev vozovky a asfaltového krytu v mieste stavebnej jamy