Podzemná hydroelektráreň Búrfell, Island

Rozšírenie

Investor

Landsvirkjun, Island

Vyšší dodávateľ

ÍAV Marti Búrfell sf. (JV – Íslenskir aðalverktakar hf., Marti Contractors Ltd., Marti Tunnelbau AG)

Obdobie výstavby

apríl 2016 – október 2017

Popis objektov: Rozšírenie existujúcej vodnej elektrárne o dodatočný výkon 100 MW sústavou nových povrchových a podzemných objektov.

Technológia výstavby: Tunely sa razia použitím vrtno-trhacích prác, tzv. Nórskou tunelovacou metódou – NTM.

Realizované práce:

  • podzemná strojovňa o rozmeroch: 65 m x 33 m x 1 5m (dĺžka, výška, šírka) s pridruženými technologickými objektmi,
  • odtokový tunel s priečnym prierezom 72 m2 a dĺžky 450 m,
  • vstupný servisný tunel s priečnym prierezom 47 m2 a celkovou dĺžkou 498 m,
  • primárne zaistenie použitím striekaného betónu s rozptýlenými oceľovými vláknami a skalných kotiev typu SWELEX, IBO a maltovaných SN kotiev dĺžky L=3 až 9 m.