Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci

Investor

Mesto Čadca

Vyšší dodávateľ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Obdobie výstavby

september 2018 – apríl 2019

Popis objektov:

  • SO 01 Predĺženie verejného vodovodu
  • SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie

Technológia výstavby:
Potrubia budú uložené súbežne v otvorenej ryhe s kolmými stenami

Realizované práce:

  • SO 02: Gravitačné odvedenie splaškových vôd – zrealizuje sa stoková sieť z potrubia DN 300 PVC-U SN8 celkovej dĺžky 938,5 m, ktorá ich odvedie z kanalizačných odbočiek (8 ks)
  • SO 01: Verejný vodovod sa zrealizuje z potrubia HDPE PE110*6,6 SDR17 PN10 dĺžky 935 m so 4 vodovodnými prípojkami