Rekonštrukcia ČOV a odkanalizovanie miestnych častí mesta Litomyšl – Nedošín, Lány

Investor

Mesto Litomyšl, Česká republika

Vyšší dodávateľ

Združenie firiem: PKS stavby a.s.,  Žďár nad Sázavou a Profistav a.s., Litomyšl

Obdobie výstavby

október 2013 – december 2014

Popis objektov arealizovaných prác:

 • SO 01 a SO 06  Merné objekty – novovybudované železobetónové podzemné objekty na stupni mechanického predčistenia a odľahčenia na prítoku na ČOV.
 • SO 02,03,04,07 Nátoková – rozdeľovacia komora – nový železobetónový objekt na nátoku splaškových vôd na ČOV
 • SO 05 Rekonštrukcia jestvujúcich manipulačných nádrží  na dažďové nádrže
 • SO 08 Mechanické predčistenie – asanácia pôvodného objektu
 • SO 09 Rekonštrukcia jestvujúcej usadzovacej nádrže
 • SO 12 Rekonštrukcia jestvujúcej dosadzovacej nádrže.
 • SO 16 Chemické zrážanie fosforu – žb konštrukcia pre technológiu.
 • SO 18 Rekonštrukcia starej nefunkčnej dosadzovacej nádrže
 • SO 19 Manipulačná jímka – zrušenie komôr jestvujúcej jímky
 • SO 20 Rekonštrukcia uskladňovacej nádrže
 • SO 21 Potrubné rozvody – technologické rozvody  DN 100 – DN 600 realizované v otvorenom výkope
 • SO 22 Demolácia a preložky inžinierskych sietí – nevyhnutné prekládky jestvujúcich IS v areáli ČOV.
 • SO 24 Oplotenie – realizácia nového oplotenia

V rámci jednotlivých objektov montáž kompozitných a nerezových prvkov.