Revitalizácia centrálnej zóny obce Papradno

Investor / objednávateľ

Obec Papradno

Dodávateľ

Združenie Papradno, TUCON – SATES

Obdobie výstavby

jún 2011– december 2011

Popis objektov: 

 • SO.1 – Rekonštrukcia pešej lávky
 • SO.1 – Rekonštrukcia pešej lávky
 • 1. Etapa: Provizórna prekládka tel. vedení
 • 2. Etapa: Definitívna prekládka tel. vedení
 • SO.2 – Oprava cesty pri kultúrnom dome
 • SO.3 – Úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene
 • SO.4 – Oprava cestného mostu pri OÚ, výstavba a rekonštrukcia chodníkov pri OÚ
 • SO.5 – Rekonštrukcia a výstavba chodníka

Technológia výstavby:
SO.1 – Rekonštrukcia pešej lávky

 • demontáž starej železobetónovej konštrukcie lávky a vybudovanie novej drevenej lávky pre peších
 • provizórna a definitívna prekládka telefónneho vedenia
 • vybúranie poškodeného základu piliera lavičky a vybudovanie nového základového piliera založeného na pilótach
 • montáž novej drevenej konštrukcie lavičky
 • vybudovanie nového základového piliera a opevnenia brehov potoka okolo základového piliera
 • umiestnenie novej lavičky na miestnu komunikáciu

SO.2 – Oprava cesty pri kultúrnom dome

 • rekonštrukcia miestnej komunikácie
 • obnova asfaltových povrchov miestnych komunikácii
 • výstavba oporného muru k novovybudovanému parkovisku
 • kladenie zatrávňovacích tvárnic pre parkovisko
 • kladenie obrubníkov a zámkovej dlažby