Revitalizácia verejných priestranstiev – námestia v Skačanoch

Investor

Obec Skačany

Vyšší dodávateľ

TuCon, a.s. Žilina

Obdobie výstavby

september 2011 – apríl 2012

Popis objektov:

 • SO 01 – Rekonštrukcia chodníkov
 • SO 02 – Výstavba chodníkov
 • SO 03 – Výstavba rozptylových plôch
 • SO 04 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 • SO 05 – Stavba prvkov drobnej architektúry
 • SO 06 – Sadovnícke úpravy
 • SO 07 – Rozšírenie elektroinštalácie pre verejné osvetlenie

Technológia výstavby:
SO 01 – Rekonštrukcia chodníkov
SO 02 – Výstavba chodníkov
SO 03 – Výstavba rozptylových plôch

 • odstránenie existujúcich asfaltových a betónových plôch, demolácie chodníkov
 • odstránenie vegetačného krytu a odhumusovanie povrchu terénu
 • výkop a presun výkopu
 • uloženie podkladových vrstiev, kladenie obrubníkov, zámkovej dlažby a betónových odvodňovacích žľabov

SO 04 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií

 • úplná rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií – vykonanie výkopov do úrovne cestnej pláne, kladenie obrubníkov, zhotovenie predpísaných vrstiev vozovky, osadenie dopravného značenia
 • čiastočná rekonštrukcia asfaltových povrchov miestnych komunikácií – opravy výtlkov a výmrazkov

SO 05 – Stavba prvkov drobnej architektúry

 • demontáž pôvodných prvkov obecného mobiliáru
 • montáž nových prvkov drobnej architektúry (parkové lavičky, odpadkové koše, informačné vývesky a plagátové plochy, drevený altánok)

SO 06 – Sadovnícke úpravy

 • odstránenie drevín, príprava pôdy, výsadba stromov a krov, mulčovanie, založenie trávnika

SO 07 – Rozšírenie elektroinštalácie pre verejné osvetlenie

 • realizácia káblových trás
 • montáž osvetľovacích stožiarov