Rozšírenie kanalizácie, prekládka vodovodu Budatín – Horná ulica

Investor

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Obdobie výstavby

júl 2020 – november 2020

Popis objektov:

SO 01 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE

 • Vetva B: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 295,7 m
 • Vetva C: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 129,1 m

SO 02 PREKLÁDKA VODOVODU

 • V2: vodovodné potrubie HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm  dĺžky 82,1 m

Technológia výstavby:

 • predĺženie existujúcej verejnej splaškovej kanalizácie v Žiline, časť Budatín
 • výkop ryhy a pokládka rúry hladkej z PVC SN8 DN 300
 • realizácia domovej odbočky za pomoci PVC odbočkového kusu DN 300/150
 • výkop ryhy pre kanal. odbočku a pokládka hladkej rúry z PVC SN8 DN 150
 • spätné zásypy rýh so zhutnením a uvedenie povrch vozovky do pôvodného stavu
 • preloženie verejného vodovodu z dôvodu priestorovej úpravy podzemných sieti, aby v daných uliciach mohla byť osadená splašková kanalizácia
 • v prvom kroku sa zrealizuje dočasný povrchový vodovod, na ktorý sa napoja príslušné nehnuteľnosti
 • v druhom kroku sa počas realizácie kanalizácie vybuduje v súbehu aj nový  vodovod
 • vyčistenie, dezinfekcia vodovodného potrubia a skúška nezávadnosti vody v potrubí
 • napojenie nehnuteľností na nový vodovod pomocou navŕtavacieho prípojkového ventilu
 • zrušenie dočasného povrchového vodovodu