Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)

Investor

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vyšší dodávateľ

„Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“

Obdobie výstavby

júl 2019 – marec 2023

Popis objektov:

  • Stavba  zahrnuje  vlastný  objekt  rýchlostnej  cesty  R4  v  navrhovanej kategórii R 24,5/100 v dĺžke  4,3  km  a  preložku  cesty  I/68  v dĺžke 1,655km.
  • Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov  –  sever (R4 x I/68) a tunel Bikoš, ktorý je dlhý v stavebnej dĺžke na úrovni základu tunela LTR = 1144,5 m a PTR = 1164,5 m, prístupové cesty k portálom tunela a preložky poľných ciest
  • Stavba obsahuje 9 mostných objektov.
  • Súčasťou  stavby  sú  aj preložky  existujúcich  inžinierskych  sietí  –  nadzemné  vedenie  VVN,  VN,  káble telefónnych vedení, káble železničnej trakcie, vodovody, kanalizácie, plynovody.

Technológia výstavby:

  • Tunek Bikoš bude razený Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) v náročných geologických podmienkach s predpokladom deviatich vystrojovacích tried.
  • Ostatné objekty stavby budú realizované štandardnými metódami a technickými postupmi v súlade s technickými normami, príslušnými právnymi predpismi a požiadavkami NDS a.s.

Realizované práce:

Tunel Bikoš

  • razenie pod mikropilotovým dáždnikom LTR- 80 m a PTR- 100 m,
  • razenie NRTM – LTR 1115,0 m; PTR 1125,0 m
  • vŕtanie čelby, nabíjanie a trhacie práce, nakladanie a odvoz rúbaniny, zaisťovanie výrubu horninovými kotvami, oceľovými sieťami a striekaným betónom, predlžovanie lutňového ťahu, potrubí, sietí a pod.

Ostatné objekty stavby

  • prístupová cesta a zaistenie severného portálu tunela, zárubné a oporné múry, preložky a nové objekty kanalizácií, preložky vodovodov, konečné terénne a vegetačné úpravy