Splašková kanalizácia Dolné Ludgeřovice a Horné Ludgeřovice – II. etapa

Investor

Obec Ludgeřovice

Objednávateľ

SDRUŽENÍ LUDGEŘOVICE, HOCHTIEF CZ a.s., Praha

Obdobie výstavby

marec 2013 – apríl 2014

Popis objektov:

a) Stavebné objekty

 • SO 01 Splašková kanalizácia v povodí stoky T – I. etapa
 • SO 02 Splašková kanalizácia v povodí stoky U – I. etapa
 • SO 03 Kanalizačné prípojky na stokách T – I. etapa
 • SO 04 Kanalizačné prípojky na stokách U – I. etapa
 • SO 05 Čerpacia stanica ČS 1
 • SO 05.1 Čerpacia stanica
 • SO 05.2 Úprava plôch
 • SO 05.3 Prípojka NN
 • SO 05.4 Výtlak z ČS
 • SO 06 Prípojka NN k mernej šachte
 • Práca v bažine, spevnenie stoky, odstránenie šachty, obrubníky, pretlak popod komunikáciu, preložka vody, oplotenie

b) Prevádzkové súbory

 • PS 01 Čerpacie stanice ČS 1

Celkom je v rámci budovanej kanalizácie navrhnutých 228 ks revíznych kanalizačných šácht a 334 ks domových kanalizačných prípojok:

 1. Vodotesné betónové prefabrikované vstupné kanalizačné šachty  – 139 ks
 2. Pre prekonanie výškových rozdielov sú na trase kanalizácie navrhnuté spádišťové šachty – 10 ks
 3. V stiesnených miestach a krátkych úsekoch medzi šachtami sú navrhnuté revízne šachty z PP priemeru 600 mm – 79 ks

Technológia výstavby:
Otvorený výkop – uloženie potrubia z polypropylénu do otvoreného výkopu paženej ryhy so zvislými stenami – 7 109,5 m

Bezvýkopová technológia

 1. zatlačením oceľovej chráničky – 59,5 m
 2. zatlačením kameninových kanalizačných rúr – 435,0 m