Svätý Peter – celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

Investor

Obec Svätý Peter

Obdobie výstavby

január 2017 – marec 2018

Technológia výstavby:
Na území, na ktorom je možné gravitačné odvedenie splaškových vôd, je zrealizovaná stoková sieť z potrubia DN/ID 300 PVC-U SN8 celkovej dĺžky 13 102 m, ktorá ich odvádza z kanalizačných odbočiek (867 ks)
do spoločných čerpacích staníc (11 ks). Z nich sú splaškové vody odvedené tlakovým kanalizačným potrubím PEHD PE100 SDR17 PN10 dĺžky 4 311 m.
Na území, kde nie je možné gravitačné odvedenie, je zrealizovaná vysokotlaková kanalizácia z potrubia PEHD PE100 SDR11 PN16 dĺžky 3 762 m, odvádzajúca splaškové vody zo 186 ks individuálnych domových čerpacích staníc.
Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe s kolmými stenami, s výnimkou križovania s cestou II/589, III/1467 a III/1468 (bezvýkopová technológia s pretláčaním oceľovej chráničky).

Realizované práce:

  • Objekty v areáli ČOV
  • Prevádzková budova
  • Celoobecná splašková kanalizácia