Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor

Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging

Hlavný zhotoviteľ

Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF

Obdobie výstavby

január 2019 – december 2021

Popis hlavných objektov:

 • Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov)
 • Únikový tunel pre peších a cyklistov
 • Hĺbený tunel s kruhovým objazdom na portálovým úsekom
 • Steny obložené prírodným kameňom
 • Prečerpávacia stanica spodnej priesakovej (horninovej) vody s rezervoárom
 • Technické miestnosti v tuneli
 • Spätná zásyp portálových úsekov a prístupový tunel do električkového depa
 • Podzemné električkové depo

Popis hlavných objektov:

 • Hlavný dvojkoľajový električkový tunel, L= ca. 2900m, profil T9.5 (ca. 10m šírka and 6m výška), objem výrubu ca. 233 300 m3
 • Únikový tunel pre peších a cyklistov, L= ca. 2900m, profil T7.5 (ca. 7,0m šírka and voľná výška ca. 4,6m), objem výrubu ca. 169 700 m3 (šírka cyklistického chodníka 3,5m, šírka chodníka pre chodcov 2,5m)
 • 6 ks priečnych únikových chodieb do únikového tunela, L= ca. 18m každej únikovej chodby EC, profil T4.0 + 5 ník v spojitosti s únikovými chodbami. Celkové množstvo výrubu ca. 8500 m3
 • 2 technické miestnosti, objem výrubu ca. 1500 m3
 • Prečerpávacia stanica spodnej priesakovej (horninovej) vody s rezervoárom, objem výrubu ca. 5000 m3
 • 2 ks podzemných kaverien pre električkové depo (L= ca. 130m, šírka ca. 17 m, výška ca. 8 m. A= ca. 140m2)
 • Prístupový tunel do depa z hlavného tunela, L= ca. 450m, plocha výrubu variuje od ca. 55m2 do ca. 180m2
 • Vystrojenie tunelov (izolácia proti vode a mrazu, technológia tunela, trolejové vedenie atď.)

Technológia výstavby: (nórska tunelovacia metóda) + systematické prieskumné vrty pre zistenie prítoku vody a tlaková injektáž v prípade prekročenia limitov prítokov