Tunel Mrázovka – Stavba „MO RAST Tunel Mrázovka“ v Prahe 5

Investor

Hlavné mesto Praha, Odbor mestského investora Magistrátu hl. mesta Prahy, zastúpený VIS, a.s., Praha 4 – Braník

Vyšší dodávateľ

Subterra, a.s., Praha 4 – Braník

Obdobie výstavby

marec 2003 – január 2004

Popis objektov a realizované práce:
Sekundárne ostenie tunelových rozvetvení v západnej a východnej tunelovej rúre. Zhotovenie dodávky a montáže vnútorných konštrukcií stavebného objektu podzemnej strojovne vzduchotechniky na stavbe „MO RAST, Tunel Mrázovka“.

Realizované objekty:
Dodávka a montáž sekundárneho ostenia klenby stavebných objektov

  • SO 8131.25.02 ZTT, technologického úseku C – úsek, 2. časť
  • SO 8171.20.03 VTT, technologického úseku C – úsek, 2. časť
  • SO 8139 podzemná strojovňa vzduchotechniky
  • SO 8131.28.02 ZTT Ú SEK E, sekundárne ostenie – klenba

Technológia výstavby:

  • realizácia sekundárneho ostenia tunelových rozvetvení (odbočenie z trojjazdného pruhu do dvoj- a jednopruhu) západnej a východnej tunelovej rúry
  • betonáž bola realizovaná po jednotlivých blokoch dĺžky 10 m, v prvom kroku bolo vybudované sekundárne ostenie stien a následne za tým sekundárne ostenie klenby rozvetvení, pre tieto objekty bolo navrhnuté špeciálne debnenie systému PERI, každý záber hornej klenby bol iný v pozdĺžnom aj priečnom smere (rozširoval sa a stúpal)
  • v strojovni vzduchotechniky boli vybudované vnútorné konštrukcie až po stavebnú pripravenosť pre montáž technológie