Uzavretie a rekultivácia skládky TKO Myslina

Investor

Mesto HUMENNÉ

Dodávateľ

TuCon, a.s. Žilina

Obdobie výstavby

júl 2011 – marec 2012

Popis objektov:
SO 01 HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU
SO 02 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY
SO 03 PLYNOVÉ SONDY

Technológia výstavby:

SO 01 HRUBÁ ÚPRAVA TERÉNU

 • Úprava povrchu a svahov skládky, pomocou výkopov a násypov, do požadovaného tvaru.
 • Hutnenie násypov po vrstvách.
 • Výkop otvoreného odvodňovacieho rigolu dĺžky 450 m.
 • Zabezpečenie stability svahu výkopom s hĺbkou 2,00 m a šírkou dna 2,50 m, dĺžka 145 m a priťaženie päty svahu obsypom hrubým kamenivom.

SO 02 REKULTIVÁCIA SKLÁDKY

 • Vytvorenie plošnej plynovej drenáže z kameniva fr.16-32 mm, vo vrstve hrúbky 300 mm.
 • Zhotovenie ochrannej vrstvy z geotextílie.
 • Vybudovanie tesniacej minerálnej vrstvy, v dvoch ílových vrstvách po 250 mm.
 • Zhotovenie tesniacej vrstvy z HDPE fólie hrúbky 1,50 mm.
 • Zhotovenie ochrannej vrstvy z geotextílie.
 • Vytvorenie záchytnej drenážnej vrstvy z kameniva frakcie 16-32 mm o hrúbke 500 mm.
 • Zhotovenie oddeľovacej a filtračnej vrstvy z geotextílie.
 • Vybudovanie vrchnej krycej rekultivačnej vrstvy, zo zeminy vo vrstve hrúbky 1000 mm.
 • Osiatie povrchu rekultivovanej skládky, trávnatým semenom.

SO 03 PLYNOVÉ SONDY

 • Vybudovanie 3 ks plynových sond, z oceľových pažníc ø 136 mm s vnútornou perforovanou pažnicou ø 110 mm.
 • Vyplnenie voľného priestoru medzi stenou vrtu a perforovanou pažnicou štrkodrvou frakcie 8-16 mm.
 • Utesnenie plynových sond zaílovaním.