Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcií Podolie a Očkov

Investor

Obec Podolie, M. R. Štefánika 566, Podolie

Hlavný dodávateľ

M – SILNICE SK s.r.o.

Vyšší dodávateľ

BRA-VUR, a.s.

Obdobie výstavby

september 2017 – január 2019

Popis objektov:

  • SO 01 Gravitačná kanalizácia
  • SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubie
  • SO 03 Elektrické prípojky NN k ČS
  • SO 04 Kanalizačné prípojky
  • PS 01 Technologická časť čerpacích staníc

Stavbu kanalizácie tvorí stoková sieť z korugovaného potrubia PP DN/OD 315 a PP DN/OD 400 a čerpacie zariadenia, riešené ako podzemné objekty. Zabezpečujú odvádzanie splaškových odpadových vôd od producentov do miesta likvidácie v ČOV. Podľa daných terénnych podmienok je v oboch obciach navrhnutá gravitačná kanalizácia s vyspádovaním do niekoľkých lokálne najnižších miest. Uličné stoky gravitačne odvádzajú odpadovú vodu do akumulačného priestoru čerpacích staníc, odkiaľ sa voda prečerpáva do existujúceho tlakového potrubia s vyústením do gravitačnej kanalizácie v Piešťanoch, smerujúcej do ČOV.

Realizované práce:

TuCon bude realizovať celý projekt stavby „Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obci Podolie, Očkov“.