Záhorská Bystrica – vodojem, prívodné a zásobné potrubie

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.

Obdobie výstavby

marec 2021 – november 2022

Popis objektov:
Stavba sa skladá z líniovej časti, prívodného potrubia do vodojemu DN200 a zásobného potrubia DN150 a DN300, NN prípojky a vodojemu. Vodojem je rozdelený na manipulačnú (suchú) a mokrú komoru. Mokrá komora pozostáva z 2 nádrží, ktorá každá z nich má objem 1 000 m3. V manipulačnej komore sa nachádza vybavenie pre úpravu vody a prevádzkové miestnosti. Objekt vodojemu je založený na železobetónových základových doskách v troch výškových úrovniach. Nosná konštrukcia je navrhnutá zo železobetónu. Strecha je riešená ako plochá, nad mokrými komorami ako zelená strecha. Príjazd do areálu bude po novovybudovanej asfaltovej ceste z ulice Pri Vápenickom potoku.

Technológia výstavby:
Cieľom výstavby je zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v dostatočnom množstve obyvateľom Záhorskej Bystrice a Marianky. Objekt je navrhnutý vo zvažujúcom sa teréne ako čiastočne podzemný objekt, kde terénnymi úpravami dosiahneme že nádrže vodojemu budú zapustené vo svahu. Manipulačná komora vodojemu je navrhnutá ako trojpodlažná budova s 2 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným. Ostatné navrhované inžinierske siete, potrubia a prípojky pre potrebu vodojemu sú podzemnou stavbou, na ktorú nie sú kladené nároky čo sa týka architektonického riešenia. Umiestnenie navrhovaných potrubí je dané topografiou územia a jestvujúcimi inžinierskymi sieťami.

Realizované práce:
Aktuálne prebieha geologický prieskum pre návrh zabezpečenia svahu a vytyčovanie jestvujúcich inžinierskych sietí.