ŽSR, Žilina, Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa

Investor

ŽSR GR Bratislava

Vyšší dodávateľ

Združenie TEPLIČKA – vedúci účastník združenia EUROVIA CS, a.s.

Obdobie výstavby

august 2009 – november 2011

Popis objektu:

 • SO 2920 Obchvatový kanalizačný zberač
 • SO 2920.2 Čerpacia stanica OKZ – stavebná časť
 • SO 2920.1 Čerpacia stanica OKZ – technologická časť
 • SO 2920.5 Čerpacia stanica OKZ – NPZ – technologická časť
 • SO 2918 Stoková sieť – 2. Časť
 • SO 2904 Vodovod – rozvodná sieť
 • SO 2903.1 Vodovod – prívodné potrubie MOBIS- VZ Gbeľany
 • SO 2903.2 Vodovod – prívodné potrubie Gbeľany – Zriaďovacia stanica

Technológia výstavby:

 • výkopy rýh, paženie rýh, realizácia pieskového lôžka
 • montáž PE kanalizačného potrubia DN 800, DN 300 zváraním
 • montáž PE vodovodného potrubia DN 160 vrátane tvaroviek, armatúr, hydrantov
 • montáž PE kanalizačných šácht DN 1000
 • výstavba železobetónových vodomerných šácht
 • výstavba veľkokapacitnej čerpacej stanice vrátane strojnotechnologickej elektrotechnologickej časti a ASRTP
 • realizácia malých čistiarní odpadových vôd pre prevádzku objektov zriaďovacej stanice Teplička