Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa

Zhotoviteľ

Združenie TuCon – VÁHOSTAV- SK, Klátovské rameno, TuCon vedúci člen združenia

Obdobie výstavby

október 2019 – december 2021

Technológia výstavby:

Stavba je protipovodňové dielo, ktoré prehradí tok Klátovského ramena a odkloní ho do novovybudovaného koryta. Prehradenie pozostáva zo železobetónového „Zátvorného objektu“, na ktorý obojstranne nadväzujú zemné sypané hrádze. „Zátvorný objekt“ bude primárne regulovať prietok vody z Klátovského ramena a ovplyvňovať tak výšku hladiny vody v Malom Dunaji. V prípade vysokej hladiny vody v Malom Dunaji a hroziacej povodne umožní spätne pustiť vodu z Malého Dunaja do Klátovského ramena a zadržať ju v novovytvorenom retenčnom priestore.

Realizované práce:

SO 02.1 Prepojenie Klátovského ramena
SO 02.2 Priečna hrádza
SO 02.3 Priečna hrádza – strážny dom
SO 03.1 Zátvorný objekt
SO 03.2 Zátvorný objekt, budova čerpacej stanice
SO 05 Pozorovacie a meracie zariadenia – stavebná časť
SO 06.1 Dočasná stavenisková komunikácia k ZO
SO 06.2 Úprava koruny hrádze
SO 07 Prípojka 22 kV k Zátvornému objektu
PS 01 Zátvorný objekt – strojnotechnologická časť
PS 02 Zátvorný objekt – elektrotechnologická časť
PS 02.1 MOT IN, MaR, ASRTP
PS 02.2 Trafostanica
PS 02.3 Diesel
PS 02.4 EZS a kamerový systém
PS 02.5 Verejné osvetlenie
PS 02.6 Meracie a pozorovacie zariadenia