TuCon: Kontinuita v inžinierskych stavbách a podzemnom staviteľstve

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 12-2009

Nová stavebná spoločnosť TuCon, a.s. (skratka z názvu Tunnel Construction), Žilina, vznikla tento rok a bude plynule pokračovať v podnikateľských aktivitách výrobných divízií podzemných stavieb a inžinierskych stavieb spoločnosti Tubau, a.s., Odkúpila ich v predchádzajúcich dňoch na základe Zmluvy o predaji časti podniku, ktorú uzavrela firma TuCon, ako kupujúci, so spoločnosťou Tubau, ako predávajúcim.

Na základe tejto zmluvy odkúpil TuCon kompletné časti a.s. Tubau. Ide o Divíziu podzemných stavieb, Divíziu inžinierskych stavieb, Správu podniku pre obidve divízie, ako aj dcérske spoločnosti a organizačné zložky v Nemecku, Českej republike, Bulharsku a na Islande. TuCon sa tým stal nástupníckou organizáciou v tomto sortimente stavebných prác, keďže popri technickom a strojovom vybavení a kompletnom personále uvedených divízií prešli naň i všetky rozostavané projekty, ako aj referencie za už skončené diela. Spoločnosti Tubau zostala v zmysle vzájomnej zmluvy kompletná Divízia špeciálneho zakladania.

Dôkazom kontinuity v podzemnom staviteľstve a v inžinierskych stavbách vo firme TuCon je aj zloženie jej vedenia, keď predsedom predstavenstva sa stal Jozef Hric, ktorý je aj generálnym riaditeľom podniku.
Podpredsedníčkou predstavenstva a ekonomickou riaditeľkou je Viera Palanová, Tibor Bielokostolský je členom predstavenstva a riaditeľom Divízie podzemných stavieb. Členom predstavenstva a riaditeľom Divízie inžinierskych stavieb je Ľubomír Gaňa.

TuCon má priaznivé referencie z už realizovaných zákaziek v oblasti podzemného staviteľstva, ako sú napríklad podzemné vodné elektrárne v Škótsku, Grónsku a na Islande, diaľničné tunely na Slovensku – Branisko, Horelica a Sitina; diaľničný tunel Mrázovka v Prahe. V oblasti budovania stokových sietí, čističiek odpadových vôd a vodovodov má spoločnosť referencie z takých stavieb ako Rekonštrukcia kanalizačného zberača na Pribinovej ulici v Bratislave, Rekonštrukcia kanalizačných zberačov C a E v Bratislave, Rozšírenie vodovodu v Senci, a z iných diel.

TuCon dokončil tunel Bôrik na diaľnici D1, ktorý bude v sobotu tento týždeň odovzdaný do prevádzky. Pokračuje v realizácii živých zákaziek na výstavbe železničného tunela Bibra v Nemecku, cestného tunela Oshlid na Islande, diaľničného tunela MYPRA v Prahe a metra v hlavnom meste Bulharska Sofia. V sektore inžinierskych stavieb je to výstavba ČOV v Pezinku a sústavy na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici.

TuCon, a.s., má záujem a je kapacitne pripravená aktívne sa podielať na realizácii pripravovaných tunelov v rámci prvého a tretieho balíka PPP projektov na Slovensku, na výstavbe úsekov diaľnice D3 a železničných koridorov. ako aj na realizácii projektov v rámci rozvoja vodovodnej siete a zlepšenia čistenia odpadových vôd.

„Spoločnosť je otvorená na spoluprácu s lídrami stavebného trhu v oblasti výstavby diaľničných, cestných a železničných projektov a je pripravená naďalej úspešne pôsobiť v oblasti stavebného podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v segmente podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb,“ uviedol TuCon pre redakciu denníka Stavebné noviny.