Žilinská spoločnosť TuCon stavia železničný tunel Bibra v Nemecku

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 26-4-2010

Tunel Bibra - raziace práceSpoločnosť TuCon, a.s., tretieho marca 2010 úspešne prerazila kalotu (prístropnú časť) železničného tunela Bibra v Nemecku. Slávnostné prerazenie tunela sa konalo za účasti spolkového ministra dopravy Petra Raumsauera a šéfa spoločnosti Deutsche Bahn Rudigera Grube.
Od októbra 2008 bolo vyrazených 12 932 metrov (2 x 6 466 m) dvojrúrového železničného tunela Bibra na 123 kilometrov dlhej trase „Neubaustrecke“ medzi Erfurtom a Lipskom. Tunel a celá trasa, projektované na rýchlosť 300 km/h, budú súčasťou transeurópskej rýchlostnej železničnej trate z talianskej Verony cez Mníchov do Berlína.

Náročná logistika a organizácia

Tunel Bibra, tak ako všetky tunely na plánovanej trase, sa buduje v dvojrúrovom prevedení s osovým odstupom od 20 do 25 metrov s 13 vybudovanými spojovacími chodbami každých 500 m. Spojovacie chodby slúžia ako únikové cesty a niektoré z nich aj ako priestory na umiestnenie zariadení pre technologické vybavenie tunela.
V celej svojej dĺžke je tunel Bibra orientovaný v hĺbke 15 až 50 m pod povrchom, zhruba 30 m nad úrovňou hladiny podzemnej vody v rôznorodých pieskovcoch s preplástkami ílov a ílovcov.

Tunel Bibra - raziace práceRazenie sa realizuje pomocou vrtno-trhacích prác, s horizontálnym delením čelby na kalotu, lavicu a dno. Lavica bola rozdelená na dve časti, z toho jedna bola upravená ako prístupová rampa do kaloty. Odťažba materiálu z tunela na skládku sa riešila prostredníctvom pásového dopravníka. Vyrazená hornina sa nasypala do drviča, umiestneného v severnej tunelovej rúre pri poslednej únikovej ceste, kde bola predrvená na optimálnu veľkosť, a následne ju pásový
dopravník vyviezol von z tunela na dočasné uskladnenie.
Priemerný výkon v štyroch súčasne razených čelbách bol zhruba 28,8 metra na jeden pracovný deň. Raziace práce značne ovplyvňoval neočakávaný prítok vody a v poslednej etape razenia aj súbeh raziacich, prípravných a betonárskych prác na betonáži sekundárneho ostenia tunela, čo kládlo zvýšené nároky na logistiku a celkovú organizáciu činností.
Samotnému spusteniu výkopových prác predchádzal rozsiahly archeologický výskum, pri ktorom sa odkryli náleziská z doby bronzovej a železnej.

Tunel Bibra - raziace práceRaziace práce sa ukončia s niekoľkomesačným predstihom

V októbri minulého roku začala spoločnosť TuCon aj práce na betonáži hornej klenby sekundárneho ostenia tunela Bibra v jeho severnej a južnej tunelovej rúre. Celkový počet betónovaných blokov je 1 296, s dĺžkou jedného bloku 10 metrov, z toho je 26 blokov s tzv. zárodkom (miesto spojenia zabetónovanej hornej klenby tunela s únikovou cestou) do únikovej chodby.
V súčasnosti dosahovaný priemerný denný postup betonáže je 28,5 metra s tromi debniacimi vozmi, piemerný mesačný výkon je v súčasnosti 29 blokov na jeden debniaci voz. Ukončenie raziacich prác bolo pôvodne plánované na október 2010, v skutočnosti sa však ukončia v apríli 2010. Betonárske práce by TuCon, a.s., mal ukončiť v júni 2011.

TuCon má kapacity na výstavbu tunelov v SR

Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., so sídlom v Žiline, vznikla vlani so zameraním budovať tunely a iné podzemné diela a presadiť sa aj pri realizácii inžinierskych stavieb, zahrňujúcich výstavbu vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, s cieľom postupne sa zaradiť v tomto sortimente stavebných prác medzi popredné firmy na slovenskom trhu.

Tunel Bibra - raziace práceS týmto cieľom TuCon následne, na jeseň 2009, kúpil dve výrobné divízie spoločnosti Tubau, a.s. – divíziu podzemných stavieb a divíziu inžinierskych stavieb, vrátane ich kompletného technického a strojového vybavenia, personálu, ako aj všetkých ukončených či rozostavaných projektov týchto dvoch zložiek firmy Tubau. TuCon, a.s., tak plynule pokračuje v podnikateľských aktivitách oboch týchto výrobných divízií.
Spoločnosť TuCon dnes zamestnáva približne 320 vysoko odborne zdatných pracovníkov a je pripravená kapacitne sa podieľať na plánovanej výstavbe tunelov na Slovensku. Vzhľadom na posunutie termínov začatia týchto prác hľadá možnosti na umiestnenie svojich kapacít aj v zahraničí.
Vo februári 2010 začala firma raziace práce na výstavbe podzemnej prečerpávacej vodnej elektrárni Linth Limmern vo Švajčiarsku a čoskoro spustí práce aj na ďalšom švajčiarskom projekte – podzemnej prečerpávacej elektrárni Nant de Drance.