TuCon zrekonštruoval ČOV a kanalizačnú sieť v Pezinku

TuCon zrekonštruoval ČOV a kanalizačnú sieť v Pezinku

Zdroj: STAVEBNÉ NOVINY / 5-2010

Spoločnosť TuCon, a.s., v marci 2010 úspešne ukončila stavebné práce na rekonštrukcii čistiarne odpadových vôd (ČOV) a výstavbe kanalizačnej siete v Pezinku. Celková hodnota diela je 2,5 milióna eur bez DPH.
Rekonštrukčné práce na stavbe ČOV a kanalizačnej siete v centre mesta realizovala firma prostredníctvom svojej Divízie inžinierskych stavieb. Investorom projektu bola Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá je aj prevádzkovateľom systému.

Koncová fáza projektu

Plný názov stavby je Malokarpatský región – odkanalizovanie (MKR), Pezinok – rekonštrukcia stokovej siete, a ČOV Pezinok – predčistenie odpadových vôd. Ide o piatu, koncovú etapu odkanalizovania Malokarpatského regiónu. Cieľom projektu je odkanalizovanie miest Pezinok, Svätý Jur a Modra a vybudovanie kanalizácií v Bernolákove, Ivanke pri Dunaji, Slovenskom Grobe, Chorvátskom Grobe vrátane časti Čierna Voda, vo Viničnom a v Dubovej.
Stará ČOV Pezinok bola zrušená, odpadové vody sú po hrubom predčistení vedené na prečistenie až do ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) v bratislavskej Vrakuni. Zariadenia starej ČOV Pezinok slúžia ako záchytné nádrže pre dažďové vody a ako havarijné nádrže v prípade poruchy systému MKR. Kanalizácia bude napojená na stokovú sieť v Bratislave a čistenie odpadových vôd sa vykonáva na ÚČOV Vrakuňa. Systém kapacitne umožní v budúcnosti napojiť aj obce Zálesie, Limbach a Vinosady, ako aj mesto Senec.
„Z dôvodu zachovania funkčnosti ČOV Pezinok počas stavebných prác a nutnosti zachovania kontinuálnej prevádzky čistenia / čerpania splaškových vôd mesta Pezinok sa stavba realizovala v dvoch etapách,“ uviedol manažér stavby Pavol Jadroň.

Prvá etapa výstavby

Predmetom dodávky bola realizácia stavebných prác na rekonštrukcii stokovej siete v centre mesta Pezinok. Práce sa tu začali v marci 2008. Zlý technický stav stokovej siete sa prejavoval najmä netesnosťou spojov s prítokmi podzemnej vody do kanalizačného potrubia, prasklinami a chýbajúcimi časťami potrubia, prekážkami na dne potrubia a tiež neodborným zaústením prípojok.
TuCon preto v Pezinku nasadil výkopové aj bezvýkopové technológie sanácie stokovej siete, z toho zaťahovaním impregnovaného rukáva o priemeroch DN 300 až DN 800 bolo rekonštruovaných celkovo 601 metrov. Lokálnych opráv realizovaných zvnútra stoky priemeru DN 800 až DN 1200 bolo 57. Dovedna boli realizované tri opravy v otvorenom výkope.
Ďalšie práce vykonával TuCon v rámci I. etapy v existujúcej ČOV Pezinok, kde bolo potrebné mechanicky predčistiť privádzané odpadové vody a oddeliť dažďové a splaš-kové vody privádzané do čistiarne. Pracovníci spoločnosti tu preto vybudovali objekt hrubého predčistenia, lapač piesku a tukov, odľahčovaciu komoru, preberaciu stanicu fekálií, vnútroareálové prepojovacie potrubia a kompletnú strojovotechnologickú a elektrotechnologickú časť jednotlivých objektov.
„Počas uvedených stavebných prác bola ČOV Pezinok bez prerušenia v trvalej prevádzke,“ vysvetlil P. Jadroň.
Úspešným spustením systému odkanalizovania Malokarpatského regiónu VČS Pezinok -ÚČOV Vrakuňa v auguste 2009 bola I. etapa ukončená a začala sa II. etapa výstavby.

TuCon zrekonštruoval ČOV a kanalizačnú sieť v Pezinku

Druhá etapa výstavby

V rámci II. etapy stavby sa realizovali búracie práce objektov ČOV, ktoré sa uvedením systému Malokarpatský región – odkanalizovanie do prevádzky oficiálne vyradili z prevádzky. Asanovaná bola vyhnívacia nádrž s výstupnou vežou, plynojem so strojovňou, uskladňovacia nádrž so strojovňou, budova kalového hospodárstva vrátane technológie, časť prevádzkovej budovy, sociálna budova, biofiltre a kalové polia.
Zároveň sa realizovali rekonštrukčné práce prevádzkovej budovy, existujúcich nádrží (usadzovacej, aktivačných a dosadzovacej), ktoré dnes plnia funkciu dažďovej nádrže, resp. havarijných nádrží. Realizovali sa nové vnútroareálové komunikácie, terénne úpravy a oplotenie komplexu ČOV Pezinok s novým zabezpečovacím a kamerovým systémom ochrany. Stavebné práce sa úspešne ukončili v marci 2010.
V súčasnosti sa Divízia inžinierskych stavieb podieľa na výstavbe Zriaďovacej stanice v Tepličke, stavia prívod vody v Chorvátskom Grobe a pripravuje rekonštrukciu kanalizačných šácht na frekventovnej ľavobrežnej komunikácii v Žiline.
Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., Žilina, vznikla v minulom roku na základe kúpy dvoch výrobných divízií firmy Tubau, a.s., a špecializuje sa na výstavbu tunelov a iných podzemných diel. Chce sa tiež presadiť pri realizácii inžinierskych stavieb, zahrňujúcich výstavbu vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd, so zámerom postupne sa zaradiť v tomto sortimente stavebných prác medzi popredné podniky na slovenskom trhu.