Podzemné staviteľstvo

V sortimente podzemných stavieb ponúkame:

Výstavbu podzemných diel, rekonštrukcie, razenie a betonáže

 • diaľničné a cestné tunely
 • železničné tunely
 • podzemné objekty pre metro
 • hydroenergetické tunely
 • podzemné objekty pre vodohospodárske stavby
 • prieskumné a únikové štôlne

Veľkopriestorové podzemné diela

 • podchody
 • podzemné sklady
 • garáže
 • zásobníky

Inžinierske staviteľstvo

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Výstavbu a rekonštrukcie

 • vodohospodárskych stavieb – vodovody a kanalizácie
 • ČOV, čerpacích staníc a vodných zdrojov
 • verejných priestranstiev a námestí

Uzatváranie a rekultivácie skládok tuhého komunálneho odpadu

Realizáciu protipovodňových ochranných opatrení

Ponuka geodetických činností

Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností

 • geometrické plány
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • identifikácia parciel
 • vytýčenie stavieb a stavebných objektov

Geodetické práce v oblasti investičnej výstavby

 • predprojektové zamerania území
 • zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavby
 • vypracovanie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
 • digitálny model terénu
 • zameranie a spracovanie priečnych a pozdĺžnych profilov