Záhorská Bystrica – vodojem, prívodné a zásobné potrubie

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. Obdobie výstavby marec 2021 – november 2022 Popis objektov: Stavba sa skladá z líniovej časti, prívodného potrubia do vodojemu DN200 a zásobného potrubia DN150 a DN300, NN prípojky a vodojemu. Vodojem je rozdelený na manipulačnú (suchú) a mokrú komoru. Mokrá komora pozostáva z 2 nádrží, ktorá každá z nich má…

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička

Investor Železnice Slovenskej republiky Vyšší dodávateľ EUROVIA CS, a.s. – organizačná zložka Slovensko Obdobie výstavby marec 2021 – december 2023 Popis objektov: SO 53-37-01 Žilina Strážov – Váh, dažďová kanalizácia SO 53-37-02 Žilina Strážov – Váh, preložky vodovodov SO 53-37-03 Žilina Strážov – Váh, preložky kanalizácie Technológia výstavby: SO 53-37-01 Žilina Strážov – Váh, dažďová kanalizácia…

Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obdobie výstavby január 2021 – august 2023 Technológia výstavby: Projekt stavby rieši sanáciu jestvujúceho potrubia v časti obce z dôvodu havarijného stavu potrubia, zlého technického stavu ale hlavne z dôvodu zvýšených inkrustov v potrubí, ktoré značne znižujú prietočnosť vody a je ich potrebné vymeniť za nove nasledovne: Zrealizovanie dočasného povrchového vodovodu z HDPE potrubia Dočasné pripojenie nehnuteľností…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, požiarny vodovod v tuneli

Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Obdobie výstavby júl 2020 – september 2021 Popis objektov: Účelom objektu „Požiarny vodovod v tuneli“, je zabezpečenie dostatočného množstva požiarnej vody v prípade požiaru v tuneli Technológia výstavby: Potrubie vodovodu je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny DN 150 PN 16, systém BLUTOP od…

Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu

Zhotoviteľ Združenie TuCon – VÁHOSTAV- SK, Klátovské rameno, TuCon vedúci člen združenia Obdobie výstavby október 2019 – december 2021 Technológia výstavby: Stavba je protipovodňové dielo, ktoré prehradí tok Klátovského ramena a odkloní ho do novovybudovaného koryta. Prehradenie pozostáva zo železobetónového „Zátvorného objektu“, na ktorý obojstranne nadväzujú zemné sypané hrádze. „Zátvorný objekt“ bude primárne regulovať prietok vody…