Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu

Investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina Obdobie výstavby marec 2019 – október 2019 Technológia výstavby: Projektová dokumentácia  rieši  rozšírenie vodovodnej siete v Žiline, mestskej časti Brodno. Potrubie sa pripojí na jestvujúci vodovod v lokalite v správe SEVAK, a.s. Nevyhovujúce úseky miestneho vodovodu sa zrušia. Realizované práce: Výstavba vodovodného potrubia HDPE  PE100  PN10  Ø 110/6,6 mm  …

Projektovanie a výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Investor Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava Vyšší dodávateľ D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 831 02 Obdobie výstavby február 2019 – november 2019 Popis objektov: SO520/SO521 – súbežné vodovodné potrubie z tvárnej liatiny DN1400 , PN16, v dĺžke 816 m, s 3 revíznymi a 2 uzáverovými šachtami. Potrubie prechádza aj…

Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci

Investor Mesto Čadca Vyšší dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obdobie výstavby september 2018 – apríl 2019 Popis objektov: SO 01 Predĺženie verejného vodovodu SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie Technológia výstavby: Potrubia budú uložené súbežne v otvorenej ryhe s kolmými stenami Realizované práce: SO 02: Gravitačné odvedenie splaškových vôd – zrealizuje sa stoková sieť z potrubia…

Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ Združenie Valaská S-T-H Obdobie výstavby september 2017 – august 2020 Technológia výstavby: Dobuduje sa kanalizačná sieť (19 km) v oboch obciach, intenzifikuje sa jestvujúca ČOV Valaská a vybuduje sa ČOV pre obec Hronec. Realizované práce: Kanalizácia (DN200-300) a výtlačné potrubia,  preložky vodovodov (D32 – D160), výstavba prečerpávacích staníc (9ks), NN prípojky k PČS (9ks) Hronec ČOV…

Kanalizácia a ČOV pre Čierny Balog

Investor Obec Čierny Balog Vyšší dodávateľ BRAVUR, a.s. Obdobie výstavby júl 2016 – apríl 2019 Technológia výstavby: Výkopová a bezvýkopová technológia. Realizované práce: Výstavba gravitačnej kanalizácie DN 300 mm, dĺžky 11900 m Gravitačné prípojky DN 150 mm v dĺžke 2300 m Tlakové prípojky 198 m Domové čerpacie stanice 32 ks Čerpacie stanice ČS1 ČS2, ČS3, ČS4…