Rozšírenie kanalizácie, prekládka vodovodu Budatín – Horná ulica

Investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obdobie výstavby júl 2020 – november 2020 Popis objektov: SO 01 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE Vetva B: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 295,7 m Vetva C: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 129,1 m SO 02 PREKLÁDKA VODOVODU V2: vodovodné potrubie HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm  dĺžky 82,1 m Technológia výstavby:…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, požiarny vodovod v tuneli

Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Obdobie výstavby júl 2020 – október 2020 Popis objektov: Účelom objektu „Požiarny vodovod v tuneli“, je zabezpečenie dostatočného množstva požiarnej vody v prípade požiaru v tuneli Technológia výstavby: Potrubie vodovodu je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny DN 150 PN 16, systém BLUTOP od…

Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu

Zhotoviteľ Združenie TuCon – VÁHOSTAV- SK, Klátovské rameno, TuCon vedúci člen združenia Obdobie výstavby október 2019 – august 2021 Technológia výstavby: Stavba je protipovodňové dielo, ktoré prehradí tok Klátovského ramena a odkloní ho do novovybudovaného koryta. Prehradenie pozostáva zo železobetónového „Zátvorného objektu“, na ktorý obojstranne nadväzujú zemné sypané hrádze. „Zátvorný objekt“ bude primárne regulovať prietok vody…

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Dvory nad Žitavou

Investor Obec Dvory nad Žitavou Obdobie výstavby júl 2019 – august 2020 Technológia výstavby: Dobudovanie obecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie z korugovaného potrubia PVC-U SN8 DN 300 a DN 400. Vybudovanie čerpacích staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd z najnižších bodov kanalizácie pomocou tlakového potrubia HDPE SDR17 PN10 d90 (110, 160). Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe…

Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ Združenie Valaská S-T-H Obdobie výstavby september 2017 – august 2020 Technológia výstavby: Dobuduje sa kanalizačná sieť (19 km) v oboch obciach, intenzifikuje sa jestvujúca ČOV Valaská a vybuduje sa ČOV pre obec Hronec. Realizované práce: Kanalizácia (DN200-300) a výtlačné potrubia,  preložky vodovodov (D32 – D160), výstavba prečerpávacích staníc (9ks), NN prípojky k PČS (9ks) Hronec ČOV…