Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu

Zhotoviteľ Združenie TuCon – VÁHOSTAV- SK, Klátovské rameno, TuCon vedúci člen združenia Obdobie výstavby október 2019 – august 2021 Technológia výstavby: Stavba je protipovodňové dielo, ktoré prehradí tok Klátovského ramena a odkloní ho do novovybudovaného koryta. Prehradenie pozostáva zo železobetónového „Zátvorného objektu“, na ktorý obojstranne nadväzujú zemné sypané hrádze. „Zátvorný objekt“ bude primárne regulovať prietok vody…

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Dvory nad Žitavou

Investor Obec Dvory nad Žitavou Obdobie výstavby júl 2019 – máj 2020 Technológia výstavby: Dobudovanie obecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie z korugovaného potrubia PVC-U SN8 DN 300 a DN 400. Vybudovanie čerpacích staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd z najnižších bodov kanalizácie pomocou tlakového potrubia HDPE SDR17 PN10 d90 (110, 160). Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe…

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ „Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ Obdobie výstavby júl 2019 – marec 2023 Popis objektov: Stavba  zahrnuje  vlastný  objekt  rýchlostnej  cesty  R4  v  navrhovanej kategórii R 24,5/100 v dĺžke  4,3  km  a  preložku  cesty  I/68  v dĺžke 1,655km. Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov  –  sever…

TuCon 10. výročie založenia spoločnosti

10. výročie založenia spoločnosti

Pre desiatimi rokmi sme začali písať históriu nášho pôsobenia v segmente inžinierskych a podzemných stavieb. Od začiatku svojej existencie pôsobíme okrem Slovenska aj na trhoch západnej a severnej Európy. Za pomerne krátke obdobie sme sa stali známou, uznávanou a žiadanou spoločnosťou na Slovensku a v zahraničí, ktorá si vysoko cení základné hodnoty poctivej a kvalitne…

Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging Hlavný zhotoviteľ Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF Obdobie výstavby január 2019 – december 2020 Popis hlavných objektov: Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov) Únikový tunel pre peších a cyklistov Hĺbený tunel s kruhovým objazdom…

Žilina – Brodno – rozšírenie vodovodu

Investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina Obdobie výstavby marec 2019 – jún 2020 Technológia výstavby: Projektová dokumentácia  rieši  rozšírenie vodovodnej siete v Žiline, mestskej časti Brodno. Potrubie sa pripojí na jestvujúci vodovod v lokalite v správe SEVAK, a.s. Nevyhovujúce úseky miestneho vodovodu sa zrušia. Realizované práce: Výstavba vodovodného potrubia HDPE  PE100  PN10  Ø 110/6,6 mm  …

Projektovanie a výstavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7

Investor Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej Republiky, Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava Vyšší dodávateľ D4R7 Construction s.r.o., Odborárska 21, Bratislava 831 02 Obdobie výstavby február 2019 – december 2019 Popis objektov: SO520/SO521 – súbežné vodovodné potrubie z tvárnej liatiny DN1400 , PN16, v dĺžke 816 m, s 3 revíznymi a 2 uzáverovými šachtami. Potrubie prechádza aj…

Výtlačný rad tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany

Investor Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN, 916 22 Podolie 566 Vyšší dodávateľ TuCon, a.s. Obdobie výstavby august 2018 – október 2018 Popis objektov: Úprava existujúceho výtlačného radu tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany za účelom spoľahlivej prevádzky novovybudovaného kanalizačného systému v obci Podolie a Očkov. Technológia výstavby: Rekonštrukcia armatúrnych šácht, zhotovenie nových vzdušníkových, kalníkových a preplachovacích…

D1 modernizace – úsek 12, Exit 90 Humpolec – Exit 104 Větrný Jeníkov

Investor Spoločníci spoločnosti TGS Joint Venture, Praha 7 Vyšší dodávateľ TuCon, a.s., Žilina Obdobie výstavby júl 2018 – december 2018 Technológia výstavby: Vybúranie pôvodného dažďového kanalizačného potrubia diaľnice a zriadenie nového kanalizačného odvodnenia vrátane šachiet, prípojok a napojenia horských vpustí vrátane skúšky vodotesnosti a kamerovej prehliadky. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v strednom deliacom páse bude prebiehať na…

Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci

Investor Mesto Čadca Vyšší dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obdobie výstavby september 2018 – apríl 2019 Popis objektov: SO 01 Predĺženie verejného vodovodu SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie Technológia výstavby: Potrubia budú uložené súbežne v otvorenej ryhe s kolmými stenami Realizované práce: SO 02: Gravitačné odvedenie splaškových vôd – zrealizuje sa stoková sieť z potrubia…

Cestný tunel Gubrist, 3. rúra (Los 201), Švajčiarsko

Investor Bundesamt für Strassen ASTRA, Wintenthur, Švajčiarsko Vyšší dodávateľ ARGE Tunnel Gubrist, Moosseedorf, Švajčiarsko Obdobie výstavby február 2018 – september 2020 Popis objektov: Projekt 3. rúra cestného tunela Gubrist je súčasťou výstavby severného obchvatu mesta Zürich a pozostáva z nasledovných objektov: Razený tunel v dĺžke 3 km Plocha výrubu – cca. 180m² Priemer výrubu – 5,44…