Veľké Leváre – sanácia verejného vodovodu

Investor Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obdobie výstavby január 2021 – august 2023 Technológia výstavby: Projekt stavby rieši sanáciu jestvujúceho potrubia v časti obce z dôvodu havarijného stavu potrubia, zlého technického stavu ale hlavne z dôvodu zvýšených inkrustov v potrubí, ktoré značne znižujú prietočnosť vody a je ich potrebné vymeniť za nove nasledovne: Zrealizovanie dočasného povrchového vodovodu z HDPE potrubia Dočasné pripojenie nehnuteľností…

Rozšírenie kanalizácie, prekládka vodovodu Budatín – Horná ulica

Investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obdobie výstavby júl 2020 – november 2020 Popis objektov: SO 01 ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE Vetva B: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 295,7 m Vetva C: kanalizačné potrubie PVC SN8 DN300 dĺžky 129,1 m SO 02 PREKLÁDKA VODOVODU V2: vodovodné potrubie HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm  dĺžky 82,1 m Technológia výstavby:…

Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh, požiarny vodovod v tuneli

Investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. Vyšší dodávateľ Doprastav a.s. Obdobie výstavby júl 2020 – apríl 2021 Popis objektov: Účelom objektu „Požiarny vodovod v tuneli“, je zabezpečenie dostatočného množstva požiarnej vody v prípade požiaru v tuneli Technológia výstavby: Potrubie vodovodu je navrhnuté z hrdlových rúr a tvaroviek z tvárnej liatiny DN 150 PN 16, systém BLUTOP od…

Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu

Zhotoviteľ Združenie TuCon – VÁHOSTAV- SK, Klátovské rameno, TuCon vedúci člen združenia Obdobie výstavby október 2019 – august 2021 Technológia výstavby: Stavba je protipovodňové dielo, ktoré prehradí tok Klátovského ramena a odkloní ho do novovybudovaného koryta. Prehradenie pozostáva zo železobetónového „Zátvorného objektu“, na ktorý obojstranne nadväzujú zemné sypané hrádze. „Zátvorný objekt“ bude primárne regulovať prietok vody…

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Dvory nad Žitavou

Investor Obec Dvory nad Žitavou Obdobie výstavby júl 2019 – august 2020 Technológia výstavby: Dobudovanie obecnej gravitačnej splaškovej kanalizácie z korugovaného potrubia PVC-U SN8 DN 300 a DN 400. Vybudovanie čerpacích staníc, ktoré zabezpečia prečerpávanie splaškových vôd z najnižších bodov kanalizácie pomocou tlakového potrubia HDPE SDR17 PN10 d90 (110, 160). Potrubia sú uložené v otvorenej ryhe…

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat

Investor Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vyšší dodávateľ „Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ Obdobie výstavby júl 2019 – marec 2023 Popis objektov: Stavba  zahrnuje  vlastný  objekt  rýchlostnej  cesty  R4  v  navrhovanej kategórii R 24,5/100 v dĺžke  4,3  km  a  preložku  cesty  I/68  v dĺžke 1,655km. Súčasťou stavby je mimoúrovňová križovatka Prešov  –  sever…

Projekt D15, Bybanen, tunel Løvstakken, Bergen, Nórsko

Investor Hordaland Fylkeskommune zastúpená spoločnosťou BYBANEN Utbygging Hlavný zhotoviteľ Marti Tunnel AG, Švajčiarsko v zastúpení organizačnou zložkou Marti Tunnel NUF Obdobie výstavby január 2019 – december 2021 Popis hlavných objektov: Dvojkoľajový električkový tunel s priečnymi prepojeniami na únikový tunel (únikový tunel pre peších a cyklistov) Únikový tunel pre peších a cyklistov Hĺbený tunel s kruhovým objazdom…