Výtlačný rad tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany

Investor Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN, 916 22 Podolie 566 Vyšší dodávateľ TuCon, a.s. Obdobie výstavby august 2018 – október 2018 Popis objektov: Úprava existujúceho výtlačného radu tlakovej kanalizácie Presskan do ČOV Piešťany za účelom spoľahlivej prevádzky novovybudovaného kanalizačného systému v obci Podolie a Očkov. Technológia výstavby: Rekonštrukcia armatúrnych šácht, zhotovenie nových vzdušníkových, kalníkových a preplachovacích…

D1 modernizace – úsek 12, Exit 90 Humpolec – Exit 104 Větrný Jeníkov

Investor Spoločníci spoločnosti TGS Joint Venture, Praha 7 Vyšší dodávateľ TuCon, a.s., Žilina Obdobie výstavby júl 2018 – december 2018 Technológia výstavby: Vybúranie pôvodného dažďového kanalizačného potrubia diaľnice a zriadenie nového kanalizačného odvodnenia vrátane šachiet, prípojok a napojenia horských vpustí vrátane skúšky vodotesnosti a kamerovej prehliadky. Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v strednom deliacom páse bude prebiehať na…

Technická infraštruktúra priemyselného parku v Čadci

Investor Mesto Čadca Vyšší dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obdobie výstavby september 2018 – apríl 2019 Popis objektov: SO 01 Predĺženie verejného vodovodu SO 02 Predĺženie verejnej kanalizácie Technológia výstavby: Potrubia budú uložené súbežne v otvorenej ryhe s kolmými stenami Realizované práce: SO 02: Gravitačné odvedenie splaškových vôd – zrealizuje sa stoková sieť z potrubia…

Handlová – revitalizácia a stavebné úpravy

Investor Mesto Handlová Vyšší dodávateľ Združenie Handlová, T – C, TuCon, a.s. – vedúci člen združenia „Združenie Handlová, T – C Obdobie výstavby jún 2015 – október 2015 Popis objektov a realizovaných prác: Stavebné objekty: SO 01 – Dopravné riešenie a spevnené plochy – rekonštrukcia, SO 02 – Dopravné značenie – rekonštrukcia, SO 03 –…

Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci

Investor Seoyon E-HWA Automotive Slovakia s.r.o. Vyšší dodávateľ Hochtief CZ, a.s., organizačná zložka Slovensko Obdobie výstavby marec 2018 – júl 2018 Popis objektov: Príprava územia – zemné práce Realizované práce: premiestnenie ornice výkop odvodňovacieho rigola výmena neúnosného podložia vápenná stabilizácia vrstiev zeminy – zemné práce

Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii obcí Podolie a Očkov

Investor Obec Podolie, M. R. Štefánika 566, Podolie Hlavný dodávateľ M – SILNICE SK s.r.o. Vyšší dodávateľ BRA-VUR, a.s. Obdobie výstavby september 2017 – január 2019 Popis objektov: SO 01 Gravitačná kanalizácia SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc + výtlačné potrubie SO 03 Elektrické prípojky NN k ČS SO 04 Kanalizačné prípojky PS 01 Technologická časť čerpacích…

Žilina – ul. J. Milca – Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie

Investor Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Hlavný dodávateľ TuCon, a.s. Obdobie výstavby máj 2017 – december 2017 Popis objektov:    SO 01 Rekonštrukcia vodovodu SO 02 Rekonštrukcia kanalizácie Realizované práce:  Výkop ryhy s pažením, montáž potrubia kanal. sklolaminát DN 400, voda HDPE DN 110 Postupné prepájanie kanalizačných prípojok do novej kanalizácie Prepojenie vodov. prípojok na nové potrubie Zásyp…

Svätý Peter – celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

Investor Obec Svätý Peter Obdobie výstavby január 2017 – marec 2018 Technológia výstavby: Na území, na ktorom je možné gravitačné odvedenie splaškových vôd, je zrealizovaná stoková sieť z potrubia DN/ID 300 PVC-U SN8 celkovej dĺžky 13 102 m, ktorá ich odvádza z kanalizačných odbočiek (867 ks) do spoločných čerpacích staníc (11 ks). Z nich sú…

Kanalizácia a ČOV pre Čierny Balog

Investor Obec Čierny Balog Vyšší dodávateľ BRAVUR, a.s. Obdobie výstavby júl 2016 – apríl 2019 Technológia výstavby: Výkopová a bezvýkopová technológia. Realizované práce: Výstavba gravitačnej kanalizácie DN 300 mm, dĺžky 11900 m Gravitačné prípojky DN 150 mm v dĺžke 2300 m Tlakové prípojky 198 m Domové čerpacie stanice 32 ks Čerpacie stanice ČS1 ČS2, ČS3, ČS4…

Kanalizácia a ČOV pre Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Investor Združenie obcí Aglomerácia Hronovce Vyšší dodávateľ Vodohospodárske stavby, a.s. Obdobie výstavby júl 2016 – máj 2018 Technológia výstavby: Splašková kanalizácia sa realizuje ako gravitačná PVC DN 300 a výtlačná HDPE 150 a 80. Práce sa realizujú v otvorenej ryhe s kolmými stenami s výnimkou križovania s cestou I/76 (realizácia pretláčaním oceľovej chráničky a nasunutím…

Dobšiná – kanalizácia a ČOV

Investor Mesto Dobšiná Vyšší dodávateľ Združenie Dobšiná, T-H-V-P-E, TuCon – vedúci člen združenia Obdobie výstavby marec 2015 – jún 2016 Popis objektov a realizovaných prác: Stavebné objekty: SO 01 Objekty v areáli ČOV objekt mechanického predčistenia, objekty biologického čistenia, prevádzková budova a kalové hospodárstvo, studňa úžitkovej vody, vnútroareálové potrubné rozvody, vnútroareálové kábelové rozvody, vonkajšie osvetlenie,…

Lužianky – kanalizácia obce

Investor Obec Lužianky Vyšší dodávateľ Združenie Lužianky, T-H-V-P, TuCon, a.s. – vedúci člen združenia Obdobie výstavby marec 2015 – december 2015 Popis objektov a realizovaných prác: I. Etapa SO 01 Gravitačná kanalizácia, SO 01 01 Kanalizačné odbočenia, S0 02 Tlaková kanalizácia, Vinárska ulica – splašková kanalizácia, SO 03 Čerpacie stanice, SO 03 01 NN prípojky,…