Bratislava, Vajnorská ulica – sanácia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obdobie výstavby

august 2023 – december 2024

Technológia výstavby:
Predmetom plnenia je sanácia existujúceho vodovodu a existujúcej verejnej kanalizácie na Vajnorskej ulici v Bratislave, v úseku medzi Trnavským mýtom a križovatkou ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Nové potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie budú vedené v jednej spoločnej ryhe. Komunikácie a chodníky zasiahnuté výkopmi budú uvedené do pôvodného stavu.

Popis objektov:

SO 01 Verejný vodovod:
Sanácia vodovodu rieši rekonštrukciu existujúceho vodovodu v celkovej dĺžke 690,9 m, prepoj do ulice Česká v dĺžke 28,5 m, prepojenia na vodovodné potrubia v bočných uliciach a napojenie vodovodných prípojok. Navrhovaná trasa vodovodu je navrhnutá cca 4,6 m od krajnej koľaje električky. Navrhované vodovodné potrubie bude z vodovodných tlakových rúr z tvárnej liatiny (PN10) DN 100 (DN 80), tlaková trieda C40, s jednokomorovým hrdlom, stavebná dĺžka rúr 6,0 m s vonkajšou povrchovou ochranou na báze extrudovaného polyetylénu s vysokou hustotou.
Rekonštrukcia vodovodu zahŕňa i osadenie sekčných uzáverov, hydrantov, odbočiek prípojok, prepojov nového potrubia s existujúcou sieťou vodovodov.

SO 02 Verejná kanalizácia:
Sanácia kanalizácie rieši čiastočnú prekládku verejnej kanalizácie mimo telesa električkovej trate, v dĺžke 676,90 m, kde existujúce betónové potrubia vajcového profilu rozmerov DN 500/750, 600/900, 700/1050 a 800/1200 budú nahradené za železobetónové hrdlové kruhové potrubie DN 1000 (v dĺžke 604,5 m) a DN800 (v dĺžke 72,4 m) vrátane kontrolných a sútokových šachiet a dopojenia existujúcich kanalizačných prípojok rôznych rozmerov. Výstavba bude z dôvodu fungovania verejnej dopravy na Vajnorskej ulici rozdelená na 4 úseky.
Navrhovaná trasa kanalizačného potrubia je navrhnutá cca 3,7 m od osi koľaje električky. Potrubie sa navrhuje zo železobetónu s vnútorným priemerom DN 1000 resp. DN 800 podľa STN EN 1916.
Na kanalizačnom potrubí je navrhnutých 7 ks sútokových šachiet a 6 ks kontrolných šachiet.
Navrhované železobetónové potrubie bude hrdlové resp. priame s označením TZH –Q100/250 o celkovej dĺžke 604,50 m a TZH – Q80/250 o celkovej dĺžke 72,40 m. Navrhovaná kanalizačná stoka BIII-1 sa napojí do zberača BIII v existujúcej šachte Š1, ktorá sa navrhuje zrekonštruovať.